תרגום חלקי

תרגום ע"י הנוטריון: תרגום חלקי

,
תרגום חלקי

תרגום חלקי

שאילתא שנדונה בועדת הנוטריונים ביולי 2014

האם ניתן לאשר אישור תרגום נוטריוני של מסמך חלקי או שבכל מקרה יש לתרגם את המסמך כולו ?
לא ניתן לאשר תרגום נוטריוני של מסמך חלקי. האישור הנוטריוני צריך להתייחס לכל המסמך, כי הצד המקבל לא יודע מה הושמט. מסמך מתורגם צריך להיות ראי, על קרביו וכרעיו, של המסמך המקורי, כדי שמקבל המסמך בשפה הזרה יקבל תמונה מלאה של המסמך. אחרת זה מחשיד שדווקא החלק שלא תורגם אולי מחריג או מבטל את החלק שכן תורגם.
אפשר לצלם חלק מהמסמך אבל אז על הנוטריון להבהיר שמדובר בתרגום חלקי, ובתנאי שזה יצויין באישור. אבל בדרך זו מקבל השירות מסתכן שהמסמך לא יהיה אמין על מקבלו.

אישור תרגום "חלקי" בטופס רב לשוני

סוגיה מהמחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים ושאילתא שנדונה בועדת נוטריונים בפרוטוקול הישיבה מחודש יוני 2015

כאשר הוצג לנוטריון מסמך שחלק ממנו כתוב בשפה שהוא מבין וחלק לא, האם הוא יכול לאשר את נכונות התרגום של החלק במסמך שהוא מבין, ולציין באישור שהוא מתייחס רק לאותו חלק?
העיקרון הבסיסי העולה מהחוק ומהתקנות, לגבי האישורים הנוטריוניים, הוא כי הנוטריון נושא באחריות כי הוא והלקוח מבינים את המסמך הן מילולית והן מהותית. הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר במסמך שהוא בשפה זרה. על הנוטריון להבין את שפת המסמך ו/או לוודא כי המסמך מתורגם להנחת דעתו וכן כי הלקוח מבין את כל מה שכתוב במסמך, בכל השפות.

ההוראות החוקיות הישירות לעניין זה הן:

סעיף 15 לחוק הנוטריונים, תשל"ו – 1976 קובע כי "לא יאשר נוטריון נכונותו של תרגום אלא אם הוא שולט בשפה בה נערך המקור ובשפה שאליה תורגם, והוא עצמו ערך את התרגום או בדק את נכונותו".

תקנה 7 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז – 1977, קובעת: (א) נוטריון לא יתן אישור לגבי מסמך שנערך בשפה שאינה ידועה לו אלא לאחר שצורף למסמך תרגום לשפה המובנת לנוטריון, המלווה על ידי תצהיר המתורגמן בדבר שליטתו בשפות המקור והתרגום ונאמנותו של התרגום: הנוטריון יפרש באישורו את שמו ומענו של המתרגם ויצרף את התרגום ואת התצהיר לעותק היאשור שישמר בידיו.

(ב) למבקש לעשות פעולה בפני נוטריון במסמך שנערך בשפה שאינה ידועה למבקש, לא יתן הנוטריון אישור על עשיית הפעולה אלא לאחר שתורגם המסמך למבקש לשפה המובנת לו על ידי הנוטריון עצמו, או על ידי מתרגם אחר והמבקש המציא תצהיר מאת אותו מתרגם כי הוא שולט בשפות המקור והתרגום וכי התרגום הינו מדוייק ובלבד שנחה דעתו של הנוטריון שאמנם המתרגם שולט בשתי השפות: דרכי התרגום יפורשו באישור.

תקנה 14 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז – 1977: (ב) על אף האמור בתקנה 7 לא יקבל הנוטריון תצהיר או הצהרה אחרת הכתובים בשפה שהנוטריון אינו מבין אותה.

תקנה 14 א לתקנות הנוטריונים, תשל"ז – 1977: (א) נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם לעניין נאמנותו לשפת המקור של תרגום שערך, יציין על גבי האישור: "אישור זה אינו מהווה נכונותו של התרגום על ידי הנוטריון על פי סעיף 7 (4) לחוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976". (ב) הנוטריון יסביר למבקש האישור קודם לעריכת האישור את משמעות ההערה על גבי האישור כאמור בתקנה משנה (א).

אי לכך, נראה כי יש לתרגם את המסמך כולו ובכלל זה את כל השפות המופיעות בו. במידה והנוטריון אינו מבין את כל השפות הכתובות, יש לדאוג לתרגום של השפות שאינו מבין, כמו כן, על הנוטריון לוודא שהשפות הזרות הרשומות במסמך ואינן מובנות ללקוח, יתורגמו ויוסברו לו. בכל מקרה על הנוטריון לפרט באישור את הדרכים בהם נקט.

ועדת הנוטריונים, בישיבתה מחודש יוני 2015, קובעת:
הוועדה סבורה, שכאשר נתוני הטופס מופיעים במספר שפות על הנוטריון לציין שכיוון שמדובר בטופס רב לשוני אישור התרגום מתיחס רק לאחת מן השפות המצויינות שבה הוא שולט. כל זאת יצויין ב-"הערת הנוטריון". אם הנוטריון שולט בכמה שפות יציין מאיזו שפה תרגם. אם טופס האישור הוא בשתי שפות הערה זו צריכה להיות בשתי השפות

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך
דילוג לתוכן