תנאי רכישה ושימוש : נוטריונט

1

הגדרות

במסמך זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלא אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:

 1. נוטריונט | משרד נוטריון בענן, מבית משפט חכם בע"מ SMART LEGAL ltd., ח.פ. 516133519 (להלן: הנהלת האתר)
 2.  "משתמש": אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר באופן מקוון, באמצעות רשת האינטרנט, לרבות מי שעושים שימוש בשירותים המוצעים באתר, אם בחינם ואם בתשלום.
 3. "תוכנת "נוטריונט | משרד נוטריון בענן":  תוכנה מקצועית לניהול משרדי נוטריון, ובכלל זה הנפקה של אישור נוטריון מודפס ו/או דיגיטלי / אלקטרוני (להלן: התוכנה)
 4. מנוי": מי שרכש מינוי לתוכנה בהתאם לתנאי הרכישה להלן "המנוי"
  ופרטיו יהיו מצוינים על גבי אמצעי התשלום וחשבונית הרכישה בלבד (להלן: "המנוי")

2

כללי

זהו הסכם בדבר רישיון שימוש בתוכנה למשרדי נוטריון, להלן: נוטריונט | משרד נוטריון בענן " (סימן מסחרי רשום מספר 280409), מבית משפט חכם בע"מ, ח.פ. 516133519.
הואיל וחברת משפט חכם בע"מ היא המפתחת ובעלת זכויות היוצרים של תכנת נוטריונט | המשרד החכם לנוטריון (להלן: "התוכנה")
והואיל והנהלת האתר מעוניינת לתת הרשאה לתקופה מוגבלת לשימוש בשירותים (להלן: "המינוי")
והואיל והמנוי מעונין לקבל זכות השימוש בתוכנה לצרכיו בהתאם לחוק;
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

3

עוגיות

1.  הנהלת האתר מפעילה עוגיות ("COOKIES") שמטרתן להקל על הגלישה באתר, במטרה לייעל את השימוש בשירותים המוצעים בו או להפנות אליכם ולידיעתכם מידע כזה או אחר שעשוי לעניין אתכם. אם אינכם מעוניינים בכך, אנא בטלו בדפדפן שלכם את האפשרות לעוגיות.

2. בעת ההתחברות, הנהלת האתר תגדיר מספר 'עוגיות' על מנת לשמור את פרטי ההתחברות שלך ואת בחירות התצוגה שלך.

4

תניית פטור

הנהלת האתר עושה את מירב המאמצים להנגיש לציבור מידע אמין ומדויק. כל המידע המקצועי המופיע באתר מלווה במראי-מקום מדויקים, ככל שניתן, וכן ציטוטים של המקור עצמו. בכל מקרה של טעות קולמוס או אחרת, האמור בחוק בלבד הוא שקובע. כמו כן, השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר, והסתמכות על האמור באתר היא באחריות המשתמש.ת בלבד.

5

רכישת מינוי לתוכנה
 1. רכישת מינוי לתוכנה פתוחה בפני נוטריונים שכהונתם מאושרת בלבד, בהתאם לפרסומי משרד המשפטים, מחלקת נוטריונים, ולמופיע בפנקס הנוטריונים. התשלום בגין רכישת מינוי יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ודרך חברת הסליקה CARDCOM ו/או שירותי הסליקה של חברת UPAY ו/או כל שירות סליקה אחר, בהתאם לשיקול הדעת של הנהלת האתר. רכישת מינוי תתאפשר אך ורק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל ומוסכמות על הנהלת האתר.  הנהלת האתר אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
 2. המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם, מחירם וכמותם ייקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. הנהלת האתר רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.  הנהלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המנוי או לקצר אותה, בהתאם לצורך ולנסיבות.
  תנאי הרכישה של המוצרים באתר מצוינים לצד כל מוצר, וכן בחשבונית המס הנשלחת ללקוח.
 3. הנהלת האתר מצהירה כי המידע דלעיל, אשר מתקבל מהרוכש לצרכי החיוב והמשלוח, הנו לצרכי ביצוע עסקה גרידא, ולמעט מידע על נתוני האשראי שיימסר לחברות האשראי הנוגעות לעניין, מספר טלפון וכתובת הדואל שימסרו לצורך ביצוע משלוח חשבונית-מס/קבלה, לא יועבר המידע לכל צד שלישי. החברה תגן על מידע זה באמצעים הסבירים והמקובלים.
 4. שם המשתמש והסיסמה ישלחו לרוכש בדואל אלקטרוני עם קישור להגדרת הסיסמה. שם המשתמש והסיסמה הם אישיים ורק המנוי רשאי לעשות בהם שימוש.
 5. רכישת המנוי היא עבור נוטריון יחיד.
 6. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי המנוי תחול על המנוי, והמנוי יישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל החברה ו/או חברת הסליקה ו/או כל גורם רלוונטי הקשור להנהלת האתר, מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי המנוי.
 7. המנוי מצהיר, באמצעות הסכם זה, שהפרטים שמסר במעמד הרכישה, ובכללם השם, המען, מספר רישיון הנוטריון, השפה או השפות אותן הוא/היא  דובר.ת, הם אמת לאמיתה ובהתאמה מלאה למופיע בפנקס הנוטריונים, המפורסם ע"י מחלקת נוטריונים. היה והגיע לידיעת הנהלת האתר כי המנוי.ה מסר.ה פרטים שאינם אמת (או שאינם תואמים את המופיע בפנקס הנוטריונים כאמור לעיל) במעמד ההצטרפות – תיחסם הכניסה לאתר באופן מיידי, או בהתאם לשיקול הדעת של הנהלת האתר, והמנוי.ה יהיה/ תהיה חשופ.ה לתביעות משפטיות בגין פגיעה בשם הטוב של התוכנה ו/או מנהלי האתר, ו/או חברת משפט חכם בע"מ, כולם או מקצתם.
 8. מובהר בזאת, כי הנהלת האתר מחויבת לדווח לרשויות אודות כל מנוי שמסר פרטים שאינם אמת אודות עיסוקו, כתובתו או השפות הדבורות על ידו.ה, או שאינם תואמים את המופיע בפנקס הנוטריונים, והמנוי.ה בלבד ישא/ תשא באחריות לנזקים הכלכליים והאחרים שיגרמו להנהלת האתר ו/או לחברת משפט חכם בע"מ ו/או צדדים שלישיים רלוונטיים  בגין מעשים אלו.
 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת האתר רשאית לשנות את המודל העיסקי או את תנאי השירות כפי שיפורסם באתר ו/או לשנות את תנאי הבעלות והשליטה בחברה או באתר בכל עת, בכפוף להוראות כל דין.
 10. הנהלת האתר שומרת על הסביבה ושולחת קבלות חתומות דיגיטלית מאושרות בלבד, בהתאם לחוק.
 11. המנוי מסכים לכך שהנהלת האתר תוכל להשתמש במידע שיזין לצרכי שירות לקוחות ו/או למטרות סטטיסטיות, זאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

6

הנפקת אישורי נוטריון באמצעות תוכנת נוטריונט
 1. תוכנת נוטריונט פותחה במחשבה לתת מענה לצרכי הנוטריון בישראל, כפי שהם עולים מחוק הנוטריונים 1976 ומתקנות הנוטריונים 1977, ובהתאמה גם מנוסח התיקונים שמתווספים לתקנות הנוטריונים מעת לעת.
 2. תכנת נוטריונט, ובכלל זה ובפרט הרכיבים ארכיון אישורי נוטריון ממוחשב וספר נוטריון ממוחשב, מוכרת ע"י משרד המשפטים | מח' נוטריונים כתוכנה מוכרת לשימוש לפי הוראות תקנות הנוטריונים (תיקון 2021, אישור נוטריון אלקטרוני). ידוע למנוי, כי הוא מתחייב לפעול בהתאם להנחיות המוטמעות בתהליך העבודה, ובהתאם לסדר שבו ההנחיות מופיעות. בכל שימוש שלא בהתאם להנחיות, אין נוטריונט אחראית לתוצאה או להשלכותיה.
 3. על המנוי.ה חלה החובה לדעת את החוק ולוודא שכל פעולה שמבוצעת באמצעות התוכנה אינה עומדת בסתירה לחוק.
 4. על המנוי.ה לוודא שכל מסמך המונפק באמצעות תכנת נוטריונט נבדק בטרם הודפס או נחתם דיגיטלית ובטרם נמסר או נשלח בדואל ללקוחות.
 5. תעריפי השכר לשירותים נוטריוניים המופיעים באתר מתעדכנים בהתאם לפרסומי משרד המשפטים, ב-1 לינואר של כל שנה אזרחית. תעריף המע"מ מתעדכן בהתאם להוראות ממשלת ישראל.
 6. התרגומים השונים בתוכנה בוצעו ונערכו ע"י מתרגמים שונים ועברו בקרת איכות. עם זאת, יתכנו טעויות הקלדה או טעויות אחרות הנובעות מאופי הממשק ומשיקול דעתם של המתרגמים, ועל המנוי ליידע את הנהלת האתר בדבר הטעויות על מנת שיתוקנו באופן מיידי. הנהלת האתר אינה נושאת באחריות לאישורים נוטריוניים שלא נבדקו ונבחנו ע"י המנוי טרם שנמסרו למבקש האישור. ט.ל.ח..
 7. התוכנה משווקת למנויים על פי רישיון זה כמות שהיא, AS IS.
   בכפוף למותנה במפורש ברישיון זה, מסופקים השירותים ללא אחריות כלשהי, מפורשת או מכללא כי הפונקציות הכלולות בתוכנת נוטריונט תענינה לצרכי הנוטריון או שפעולת התוכנה תימשך ללא הפסקה או שהתוכנה תהיה ללא שגיאות.
  הנהלת האתר אינה אחראית לכל תוצאות השימוש בתכנה לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות הלקוח, והלקוח מסכים בזאת כי לא תהא לו כל תביעה בנדון.
 8. בכל מקרה ועניין, רף האחריות הכלכלית הכולל של הנהלת האתר ו/או החברה ו/או בעליה, לא יעלה על סמך דמי המינוי שרכש המנוי באותה שנה.

7

חתימת נוטריון דיגיטלית של Personal-ID
 1. תכנת נוטריונט מטמיעה בתהליך העבודה להנפקת אישור נוטריון דיגיטלי /  אלקטרוני את תעודת החתימה הדיגיטלית לנוטריון של חברת Personal-ID. הנהלת האתר רשאית להטמיע – בכל זמן שתמצא לנכון – כל תוכנת חתימה העומדת בדרישות החוק, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 2. רכישת תעודת החתימה הדיגיטלית, על כל מרכיביה (כרטיס USB + תכנת חתימה למחשב) מתבצעת באופן ישיר מול חברת Personal-ID והנהלת אתר נוטריונט אינה נושאת באחריות כלפי חברת Personal-ID ו/או כלפי המנוי, ואינה צד בעסקה שבין המנוי לבין Personal-ID. 
 3. מחירי תעודת החתימה הדיגיטלית הם באחריות Personal-ID ונקבעים על פי שיקול דעתה. נוטריונט מצהירה בזאת כי היא אינה אחראית למחירים של תעודת החתימה הדיגיטלית, אך תעשה כל שבאפשרותה כדי להשיג ללקוחותיה את המחיר הטוב ביותר ואת השירות הטוב ביותר.
 4. ידוע למנוי, כי במסגרת שיתוף הפעולה בין תוכנת נוטריונט לבין Personal-ID  הוא רשאי להתקין את תכנת החתימה הדיגיטלית של Personal-ID על מחשב יחיד בלבד (נייח / נייד).
 5. ידוע למנוי, כי באחריותו לשמור על כרטיס החתימה הדיגיטלית לנוטריון מאובטח; כי הכרטיס יכול לעבוד רק בשילוב תכנת החתימה הדיגיטלית, וכי שני רכיבים אלה יכולים לעבוד רק בתוך תהליך העבודה של תכנת נוטריונט.
 6. ידוע למנוי, כי עליו לעקוב אחר הנחיות הנהלת האתר לעבודה יעילה ונכונה.
 7. הנהלת אתר נוטריונט תספק הדרכה להתקנת התוכנה לחתימה דיגיטלית של Personal-ID, ובזאת מסתכמת אחריותה כלפי המנוי. בכל שאלה או עניין נוספים, על המנוי לפנות ישירות לחברת Personal-ID 
 8. הנהלת האתר אינה אחראית לכל תוצאות השימוש בתכנה של Personal-ID, לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות הלקוח, והלקוח מסכים בזאת כי לא תהא לו כל תביעה ו/או דרישה בנדון.

8

התחייבות הנהלת האתר
 1. לעשות את מירב המאמצים לספק למנויים שירות רציף ככל שניתן;
 2. לעשות את מירב המאמצים לספק למנויים מחשבוני שכר וטפסים מעודכנים ומבוקרים;
 3. לעשות את מירב המאמצים על מנת לעמוד בדרישות חוק הנוטריונים 1976 ותקנות הנוטריונים 1977, ולמסור באתר מידע נכון ואמין ככל שניתן, ולתפעל את השירותים שהיא מספקת בהתאם לדרישות חוק הנוטריונים ותקנות הנוטריונים כאמור לעיל
 4. לספק למנויים שירות לקוחות ותמיכה בשעות הפעילות, שהן  9:00 עד 17:00 בימים א'-ה', בווטסאפ ו/או בדואל ו/או במפגשי ZOOM בלבד. שירות הלקוחות  אינו פעיל בחגים, ערבי חג, חול המועד ו/או אירועי מחלה ו/או אירועים מיוחדים ו/או סגרים ו/או עתות משבר ו/או מלחמה ומועדים מעין אלו. מתן תמיכה טכנית מותנה ברמת ידע והבנה סבירים של סביבת מחשב כדוגמת WINDOWS ואינטרנט של המצטרף או מי מעובדיו או הקשורים אליו וכן בצפייה בסרטוני ההדגמה שמפורסמים באתר;
 5. לספק מידע והסברים מקוונים אודות אופן  הפעלת התכנה באתר האינטרנט שלה;
 6. לספק מענה של לא יאוחר מ-3 שעות בממוצע לבקשה לתמיכה טכנית, בשעות הפעילות של המשרד. יחד עם זאת, מובהר כי במקרים של תקלות טכניות בשירותי התקשורת ו/או החשמל ו/או האינטרנט ו/או כל תשתית חיונית אחרת, ו/או כאשר נבצר ממפעילי האתר לקבל את הבקשות במועדן, יחול עיכוב במתן התמיכה ו/או במשלוח פרטי המשתמש עד לסיום התקלה או המגבלה;
 7. לתקן שגיאות מהותיות ו/או תקלות באתר במידת האפשר ובזמן סביר, בכפוף לכך שההודעה על שגיאה ו/או תקלה במערכת ו/או ליקוי תובא לידיעת הנהלת האתר;
 8. לשמור על פרטיות המנויים ועל סודיות המידע המאוחסן באתר, לא להעביר מידע זה לצד שלישי, לא לעשות בו ישימוש ולא לחשוף אותו לגורם שלישי, למעט צדדים הקשורים לפעילות האתר ו/או תוכנת נוטריונט.
 9. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למנוי או למי מטעמו, היה ומידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

9

התחייבות הנוטריון הרוכש
 1. יובהר, כי המנוי יכול להיכנס לתוכנה מכל מחשב שהוא, כל עוד הוא משתמש בפרטי הכניסה הנכונים ובאמצעות דפדפן מאושר בלבד (גוגל כרום). על כן, ידוע למנוי כי הנהלת האתר אינה נושאת באחריות לסודיות הנתונים של לקוחות המנוי, באם השאיר את פרטי הכניסה שלו במחשב זר גלויים ולא מוגנים בהתאם לנורמות מקובלות בשוק, ו/או אם סימן את האפשרות "זכור אותי" בעת ההתחברות מהמחשב. ידוע למנוי, כי עליו לשים לב למידע שהוא מותיר אחריו בעת השימוש במחשב זר ו/או במחשב הקבוע ממנו הוא משתמש תוך הקפדה על כללי בסיס בנושאי אבטחת מידע ופרטיות.
 2. בהתאם לחוק הנוטריונים, לתקנות הנוטריונים ולהוראות הסכם זה, המנוי מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות המוזנים באתר על ידו, לא להעביר את הפרטים לצד שלישי ולא לחשוף אותם בפני צד שלישי, אלא אם נדרש לכך על פי חוק ומתוקף תפקידו כמוגדר בחוק.
 3. בהתאם לחוק הנוטריונים, לתקנות הנוטריונים ולהוראות הסכם זה, הנהלת האתר מתחייבת שלא לעשות שום במידע הנשמר על ידי המנויים באתר, לא להעביר את הפרטים שלהם או של לקוחותיהם לצד שלישי ולא לחשוף אותם בפני צד שלישי, אלא אם ידרשו לכך על פי חוק. הנהלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטי המנוי ולקוחותיו, ומידע זה לא יועבר לגורם שלישי(למעט חברות האשראי ו/או כל חברה הקשורה באופן ישיר עם פעילותו השוטפת של האתר, ו/או לכל צורך תיפעולי שוטף של האתר ו/או הנהלת האתר ), אלא אם מתחייב בחוק.
 4. על אף האמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של מנוי לצד שלישי במקרים בהם המנוי ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף לקבלת צו שיפוטי ו/או הנחייה מגוף /מוסד ממשלתי/ציבורי או כל הנחיה חוקית אחרת, המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש ו/או כל מידע קשור לצד שלישי, בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי.

10

מדיניות העלאת קבצים לאתר

בעת העלאת קבצים לאתר בתהליך ההכנה של אישור נוטריון דיגיטלי חלה על המנוי החובה לעקוב אחר הכללים להלן. האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתגרם מאי שמירה על כללים אלה תהא של המנוי בלבד.

 1. אין להעלות לאתר קבצים שאינם חוקיים ו/או פוגעניים ו/או מפרים זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות לרבות קבצים בעלי תוכן פורנוגרפי, פורנוגרפיית ילדים, תכנים מגונים, משמיצים, הוצאת דיבה, השמצות, תוכן בלתי חוקי, תכנים המקדמים גזענות, אלימות או שנאה או הפליה כזו או אחרת ביחס לקבוצה או פרט או יחיד/ה .
 2. אין להשתמש באתר ו/או במחשב לביצוע מעשים בלתי חוקיים.
 3. אין להעלות לאתר החברה ו/או מחשביה ו/או שרתיה מידע המכיל ו/או יכול להכיל כל תוכנת מחשב זדונית ו/או קוד מחשב נגוע בנוזקה ו/או וירוס ו/או כל תוכנה בעלת נזק ו/או איסוף מידע שאינו מאושר על ידי הנהלת האתר לרבות תוכנות-עוינת/סוסים-טרוייאנים /תולעים, הודעות דיוג – פישינג / ישום מזיק מכל מין וסוג שהוא ו/או תוכנה או תכנים העלולים לגרום נזק ו/או לפגוע בפעילותו של שרת או מחשב של החברה או מהצדדים הקשורים אליה.
 4. המנוי מתחייב לפעול בהוגנות ובצורה מבוקרת באתר ולא לבצע תהליכי העמסה לא מבוקרים על האתר ו/או שירותיו לרבות שימוש בכלים אוטומטים כלשהם ולעשות שימוש הוגן וסביר בשירות שמירת קבצים שהחברה מספקת .
 5. המנוי מתחייב לבצע סריקה של הקבצים בתוכנות הגנה נדרשות (תוכנות אנטי וירוס תוכנות למניעה וזיהוי קוד זדוני, רוגלות ו/או נוזקות כלשהן ) טרם העלה שלהם לאתר ו/או מחשב /ואו שרת החברה ו/או צדדים הקשורים אליה.
 6. יש להמנע מכל ניסיון להיכנס לאזורים שאינם מותרים לשימוש המשתמש לרבות זיהוי פרצות או אזורים בהם כשל מנגנון האבטחה הקיים באתר.
 7. הנהלת האתר רשאית למחוק ו/או לחסום כל תוכן ו/או קבצים ו/או מידע שאינם בהתאם למדיניות האתר ללא כל הודעה מראש ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 8. הנהלת האתר רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לחסום גישה מאתר גאוגרפי כלשהו ו/או מכתובת רשת (IP) כלשהיא ו/או להקפיא ו/או להפסיק פעולתם של חשבונות ו/או מנויים כלשהם במידה ואלו עברו על מדיניות השימוש באתר ו/או עלולים מעצם המשך פעולתם לגרום נזק לחברה ו/או להנהלת האתר ו/או שרתי החברה ו/או מחשביה ו/או שרותיה השונים ו/או לאחד או יותר מהמשתמשים הקיימים באתר.
 9. אין ולא תהיה להנהלת האתר כל אחריות למקרה של פגיעה ככל שתיגרם בעקבות חשיפה למידע ו/או לקבצים ו/או לתוכנות שהועלו לאתר על ידי מי ממשתמשיו והאחריות הבלעדית תהיה על המשתמש/ת שביצע זאת.

11

הגבלת אחריות

1. השימוש בשירות מוצע למנוי כמות שהוא (as is) ולמנוי לא תהא כל תביעה, דרישה או טענה בגין השימוש בשירות ו/או הסתמכותו על השירות. הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין כל נזק אשר ייגרם כתוצאה מתקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים בפרטי המנוי.ה כפי שהוזנו על ידו.ה.

2. יובהר, כי הנהלת האתר אינה אחראית בשום צורה לנכונות המידע והנתונים שהמנוי מזין באתר ו/או בטפסים המסופקים לו ככלי עזר על ידי האתר.

3. הנהלת האתר או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות להתאמה לצרכים ספציפיים של המנוי ו/או למטרותיו. מנהלי האתר עושים מאמצים למעלה מן הסביר לעמוד ברמת איכות גבוהה בשירותים הניתנים באתר, אולם יתכנו קלקולים וטעויות שחמקו מהעין.

6. בכל מקרה של סתירה בין המוצג באתר לבין האמור בחוק, החוק גובר.

7. המנוי מצהיר שהוא מודע לכך שהאתר מאוחסן על שרתים חיצוניים, ויתכנו שיבושים ותקלות שתיקונם מותנה בספקים חיצוניים. לפיכך, הנהלת האתר אינה מתחייבת לתקינות ורציפות השירות.

8. הנהלת האתר שואפת לתת שירות מעולה ללקוחותיה, ומצפה שהמנוי ידווח על כל תקלה שנתקל בה במהלך השימוש באתר, והיא תפעל, ככל שהדבר תלוי בה, לעשות כמיטב יכולתה ובהקדם האפשרי על מנת לשפר, לתקן ולסדר את התקלה. למען הסר ספק, מובהר כי מסירת הודעה כאמור לעיל להנהלת האתר,  אינה מטילה עליה אחריות לגרימת בעיה, הפסד ו/או נזק מכל סוג שהוא ואין בכך כדי לראות בה או במפתחי האתר או בהנהלת האתר או בבעליו אחראים לכל נזק כאמור לעיל. הפיצוי המקסימלי במקרה כזה יהיה השבת הסכום ששולם עבור המנוי או הארכת תקופת שירות המנוי באופן יחסי לפרק הזמן בו היתה מניעת שירות, ללא תשלום נוסף לאחר התיקון הדרוש. ט.ל.ח – מובהר, למען הסר ספק כי הנהלת האתר אינה אחראית באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להגרם כתוצאה מהסתמכות על השירות, לרבות לכל צדדים קשורים ככל שיהיו.

9. הנהלת האתר נוקטת באמצעי אבטחה סבירים כמקובל בתחום האינטרנט על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. למרות זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה. על כן, החברה לא תהא אחראית לנזק שייגרם בעקבות חדירה למאגר נתוניה ו/או בגין שימוש שיעשה במידע המנוי במקרה של חדירה למאגר הנתונים כאמור. המנוי מסכים לכך ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות התוכנה נמסר מרצונו החופשי. אחריות  שמירת המידע מוטלת על המנוי בלבד.

10. המנוי יודע כי עד להודעה חדשה השירותים שמציעה הנהלת האתר אינם מאושרים על ידי לשכת עורכי הדין ו/או ועדת הנוטריונים ו/או משרד המשפטים, ואתר זה והתוכנה הכלולה בו שייכים לגוף מסחרי ופרטי שאינו קשור בגופים הנ"ל. באם השירותים יאושרו על ידי מי מהגופים הנ"ל, יקבל המנוי מידע על כך.

12

זכויות יוצרים,
סעדים ופיצוי
 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה הבלעדי של חברת "משפט חכם בע"מ ח.פ. 516133519 בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על  הנתוניםבאתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, (בין אם נרשמו ובין אם לא) תמונות וטקסטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 3. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 4. השם "נוטריונט | משרד נוטריון בענן" וכן "נוטריונט | משרד נוטריון בענן" וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה ו/או בעליה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
 5. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 6. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, בין אם נרשמו ובין אם לא, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
 7. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 8. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
 9.  אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame),סמויה או גלויה.
 10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 11. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר ו/או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. התחייבות זו לאי הפצה כוללת גם את קבצי הטפסים לאישורים נוטריוניים הכלולים באפליקציות.
 12. המשתמש מצהיר כי השירותים, המידע, הסודות המסחריים והמקצועיים הינם קניינה של נוטריונט | משרד נוטריון חכם בענן, ו/או הנהלת האתר.
 13. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשירותים מוגנים על פי חוק זכויות יוצרים וכי העתקה בלתי חוקית של השירותים ו/או כל הפרת זכויות יוצרים בשירותים הנן נשוא לתביעה אזרחית הגוררת פיצויים וצווי מניעה ומהווה הפרה פלילית לפי תיקון מס' 5 לפקודת זכויות היוצרים התשמ"ח 1988, המטיל עונש של 3 שנות מאסר או 250,000 שקל קנס.
 14. המשתמש מצהיר כי הוא מבין את גודל הנזק העלול להגרם לחברה בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, וכי יפצה את החברה  בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, כולם או חלקם בין על ידו, בין על ידי מי מעובדיו ו/או כל צד שלישי שלו, ובין היתר מתחייב מראש לשלם לנוטריונט | הממשק החכם לנוטריון בגין כל הפרה כאמור פיצויים מוסכמים בסך 500,000 ₪.

13

שירותי צד ג'

אתר נוטריונט עשוי להציג קישורים או לאפשר גישה לאתרי אינטרנט וליישומים שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיות המורשה בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט או יישומים אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לשירותים הניתנים בהם. אין במתן הגישה לאתרים וליישומים אלו באמצעות התוכנה משום אישור לחומר המופיע בהם, ו/או להקנות זכות שימוש כלשהי במידע ובתכנים המצויים בהם ו/או כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתרים או יישומים אלו הינו באחריות המשתמש בלבד.

14

תקופת השימוש
 1. אנו מיישמים מדיניות "כסף חזרה מובטח". הלקוח יוכל לבטל את העסקה בתוך 30 יום ומכל סיבה שהיא, ויזוכה (דרך כרטיס האשראי) בהתאם להוראות החוק.
 2. למען הסר ספק, האמור לעיל תקף רק לגבי תקופת מנוי אחת. עם תום תקופת המנוי הכניסה לאתר תיחסם ללקוח עד לביצוע עסקה נוספת.
 3. בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לחברה לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול העסקה על ידי הלקוח ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הרוכש.

15

הערות כלליות ודגשים
 1. במטרה לשמור על רמת שירות נאותה ולתת מענה לכל צרכי הלקוחו, חלק משיחות התמיכה מוקלטות, לצורכי בקרה, טיפול בתקלות ושיפור השירות.
  ידוע לי ואני מאשר.ת שחלק מהשיחות ייתכן ויועברו לצד ג' לצורך המשך טיפול ומתן שירות ככל שידרש.
 2. מוסכם על הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית לגבי הסכם זה הנה של בתי המשפט במחוז תל אביב יפו בישראל.
 3. הנהלת האתר שומרת על הזכות בכל עת להוריד ו/או להוסיף מוצרים למכירה באתר וכן לשנות את מחירם.
 4. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות. במקרה שבו לא ישלח המצטרף או מי מטעמו אישור בדואל חוזר על העסקה תוך זמן סביר, תתבטל העסקה באופן אוטומטי, ללא הודעה למצטרף מטעם נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון.
 5. הנהלת האתר תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד השימוש.
 6. תנאי השימוש מנוסחים בחלקם בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור מתייחס לנשים וגברים כאחד.
סגור מסמך
דילוג לתוכן