נוטריונט | תנאי הרכישה

רכישת שירותי התוכנה באתר נוטריונט והשימוש בהם מהווים הסכמה מצד המנוי לתנאי הבאים:


1.
מבוא

 

הסכם בדבר רישיון שימוש בממשק הניהול למשרדי נוטריון של "נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון" (סימן מסחרי רשום מספר 280409)
בין ע.פ. 032227415 נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון (לשעבר: "הנוטריונית | מערכת ממוחשבת לנוטריונים") ו/או מי מטעמה המוסמך להחזיק בזכויות למוצר ולאתר להלן: "האתר" או "החברה" או "נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון "
לבין מנוי אשר פרטיו מצוינים על גבי אמצעי התשלום וחשבונית הקניה (להלן: "המנוי")
הואיל ונוטריונט |הממשק החכם לנוטריון היא המפתחת ובעלת זכויות היוצרים, ההפצה והשיווק הבלעדיים של הממשק הניהול למשרדי נוטריון "נוטריונט | מערכת ממוחשבת לנוטריון והמחזיקה באתר נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון (להלן: "הממשק")
והואיל ונוטריונט | הממשק החכם לנוטריוןמעוניינת לתת הרשאה לתקופה מוגבלת לשימוש בשירותים (להלן: "הרישיון")
והואיל והמנוי מעונין לקבל זכות השימוש בממשק הניהול למשרדי נוטריון לצרכיו בלבד; לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

2.
עוגיות

 האתר עשוי להפעיל עוגיות ("COOKIES" – קוד מחשב פשוט שנועד לזהותכם) שמטרתן להקל על הגלישה באתר, להפוך אותו לנוח יותר עבורכם או להפנות אליכם ולידיעתכם מידע כזה או אחר שנחשוב שמעניין אתכם. בכל מצב בו אינכם מעוניינים בכך, אנא בטלו בדפדפן שלכם את האפשרות לעוגיות.

 

3.
רכישת מנוי

 1.  ההצטרפות לשירותים באתר נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון הנה בתשלום דמי מנוי כמפורט בעמוד מנוי לנוטריון בלבד. התשלום בגין רכישת מנוי יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ודרך חברת NETPAY ויתאפשר אך ורק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל.  נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
 2. החברה מצהירה כי המידע דלעיל, אשר מתקבל מהמנוי לצרכי החיוב והמשלוח, הנו לצרכי ביצוע עסקה גרידא, ולמעט מידע על נתוני האשראי שיימסר לחברות האשראי הנוגעות לעניין וכתובת הדואל שתימסר לצורך ביצוע משלוח קבלה, לא יועבר המידע לכל צד שלישי. החברה מתחייבת להגן על מידע זה באמצעים הסבירים והמקובלים.
 3. שם המשתמש והסיסמה ישלחו למנוי בהקדם האפשרי ובהתאם לעומס הפניות באתר. שם המשתמש והסיסמה הם אישיים ורק המנוי וצוות המשרד רשאים לעשות בהם שימוש.
 4. רכישת המנוי היא עבור נוטריון, ולא עבור משרד.
 5. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי המנוי תחול על המנוי, והמנוי יישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל החברה ו/או חברת הסליקה מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי המנוי.
 6. המנוי מצהיר, באמצעות הסכם זה, שהפרטים שמסר במעמד הרכישה, ובכללם שמו, מענו, מספר רישיון הנוטריון שלו, השפה או השפות אותן הוא דבר, הם אמת לאמיתה. היה והגיע לידיעת מפעילי האתר כי המנוי מסר פרטים שקריים במעמד ההצטרפות – תיחסם כניסתו לאתר באופן מיידי והוא יהיה חשוף לתביעות משפטיות בגין פגיעה בשמם הטוב של האתר ומפעיליו.
 7. מובהר בזאת, כי נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון מחויבת לדווח לרשויות אודות כל מנוי שמסר פרטים שקריים אודות עיסוקו, כתובתו או השפות אותן הוא דובר, והמצטרף בלבד ישא באחריות לנזקים הכלכליים והאחרים שיגרמו לאתר נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון בגין מעשיו.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון רשאית לשנות את המודל העיסקי או את תנאי השירות כפי שיפורסם באתר ו/או להימכר לצד ג ו/או להתמזג עם חברה אחרת בכל עת, בכפוף להוראות כל דין.
 9. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון שומרת על הסביבה ושולחת קבלות חתומות דיגיטלית. בהתאם לחוק, לקוח המעוניין לקבל חשבונית בדיוור רגיל – יודיע על כך לנוטריונט | הממשק החכם לנוטריון במעמד הרכישה.
 10. המנוי מסכים לכך שמנהלי האתר יוכלו להשתמש במידע שיזין לצרכי שירות לקוחות ו/או למטרות סטטיסטיות, זאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

4.
המוצרים באתר

 1. המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם, מחירם וכמותם ייקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 2. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.  נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המנוי או לקצר אותה, בהתאם לצורך ולנסיבות.
 3. תנאי הרכישה של המוצרים באתר מצוינים לצד כל מוצר, וכן בחשבונית/קבלה הנשלחת ללקוח
 4. תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים בעמוד מנוי לנוטריון בלבד. המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע"מ.

5. הנפקת אישורי נוטריון:

 1. ממשק הנוטריון וכלי העבודה בו פותחו בהתאם לצרכי הנוטריון כפי שהם עולים מחוק הנוטריונים 1976 ומתקנות הנוטריונים 1977. יובהר כי מתכנני ובוני האתר אינם עורכי-דין ותהליך בנית האתר ופיתוחו לווה על ידי נוטריונים ותיקים ומנוסים. על אף האמור בסעיף זה, על המנוי חלה חובה לדעת את החוק ולוודא שכל פעולה שהוא מבצע באתר באמצעות מערכת נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון אינה עומדת בסתירה לחוק.
 2. תעריפי השכר לשירותים נוטריוניים המופיעים באתר מתעדכנים בהתאם לפרסומי משרד המשפטים, ב-1 לינואר של כל שנה אזרחית. תעריף המע"מ מתעדכן בהתאם להוראות ממשלת ישראל.
 3.  התרגומים המופיעים באתר בוצעו ונערכו ע"י מתרגמים שונים ועברו בדיקת איכות משפטית ע"י מתרגמים מוסמכים נוטריונים מורשים. עם זאת, יתכנו טעויות הקלדה או טעויות אחרות הנובעות מאופי הממשק ומשיקול דעתם של המתרגמים ו/או הנוטריונים, ועל הלקוח ליידע את מערכת נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון בדבר הטעויות על מנת שיתוקנו באופן מיידי. אין נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון ו/או המתרגמים נושאים באחריות לאישורים נוטריוניים שהלקוח לא בדק את תכנם טרם שנמסרו למבקש האישור. ט.ל.ח..
 4. על המנוי חלה אחריות להדפיס את האישורים שהנפיק באמצעות נוטריונט, בהתאם לחוק ולתקנות
 5.  על המנוי חלה חובה להדפיס ואת רישומי היומן הממוחשב המתעדים אתהאישורים שהוציא ולתייק
 6. אותם במשרד בהתאם לתקנה 24 לתקנות הנוטריונים.
 7. מובהר בזאת, כי מנהלי האתר עוקבים אחרי מספר ההתחברויות של המשתמש לממשק הניהול של נוטריונט לצרכי בקרה וסטטיסטיקה. מנויים אשר מספר ההתחברויות שלהם לממשק הניהול יהיה גבוה באופן משמעותי ממספר האישורים הרשומים ביומן אישורי הנוטריון שלהם – יורחקו מהמערכת גם אם לא הגיעו למניין האישורים המינימלי הקצוב בהתאם למנוי שרכשו, שכן במקרה כזה יש חשש סביר לשימוש שאינו הוגן בממשק הנוטריון, קרי למצב שבו הנוטריון מוציא אישורי נוטריון מבלי לרשום אותם ביומן אישורי הנוטריון ובכך לעקוף את כלי המדידה. יובהר, כי המידע על מספר ההתחברויות למנוי פתוח לכל מבקש, וצילום מסך של פרטי המנוי ימסרו לכל מנוי המבקש זאת, וראה להלן.
 8.  למניעת שימוש שאינו הוגן כאמור לעיל, קרי למניעת הוצאת אישורים רבים מבלי לרשום אותם ביומן, וזאת מתוך מטרה מוצהרת של הנוטריון לעשות שימוש שאינו הוגן בממשק הנוטריון ולהפר את התנאים המוסכמים בחוזה זה, מובהר בזה כי מספר ההתחברויות (# OF LOGINS ) המותרות לנוטריון שלא על מנת להוציא אישור נוטריון (לצורך תרגול, תצהירים, טפסים וכו') יחושב כדלקמן:
  מנוי BASIC 25 אישורים: סה"כ 36 התחברויות מותרות, כולל 25 התחברויות לצורך הוצאת אישורי נוטריון. מנוי אשר מספר ההתחברויות שלו יהיה גבוה ב-12 ממספר האישורים הרשומים ביומנו – יורחק מממשק הניהול ויחויב ברכישת מנוי חדש על מנת להמשיך ולהשתמש בממשק הניהול.
  מנוי NOTARY50 אישורים: סה"כ 76 התחברויות מותרות., מנוי אשר מספר ההתחברויות שלו יהיה גבוה ב-12 ממספר האישורים הרשומים ביומנו – יורחק מממשק הניהול ויחויב ברכישת מנוי חדש על מנת להמשיך ולהשתמש בממשק הניהול.
  יובהר, כי המידע על מספר ההתחברויות למנוי פתוח לכל מבקש, וצילום מסך של פרטי המנוי ימסרו לכל מנוי המבקש זאת.
 9. מעבר לאמור לעיל לא תשא נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון בשום אחריות אחרת במפורש או מכללא, לרבות תשלום בגין דמי נזק פיצויים ישירים, עקיפים, ו/או אחרים שיגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, או תשלום בגין הפסדים, אבדן רווחים, בין אם נבעו משימוש בשירותים של "נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון" או מדרך ביצועם, וש/או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי-שימוש באפליקציות או במידע/נתונים שהופקו מהן / טופלו על ידן.
 10. 10.3. השירותים משווקים ללקוח על פי רישיון זה כמות שהם, AS IS.
 11.  בכפוף למותנה במפורש ברישיון זה, מסופקים השירותים ללקוח ללא אחריות כלשהי, מפורשת או מכללא כי הפונקציות הכלולות במערכת תענינה לצרכי הלקוח או שפעולת הממשק תימשך ללא הפסקה או שהממשק תהיה ללא שגיאות.
 12.  השירותים משווקים ללקוח על פי הסכם זה כמות שהם, AS IS.  נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון אינה אחראית לכל תוצאות השימוש בתכנה לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות הלקוח, והלקוח מסכים בזאת כי לא תהא לו כל תביעה בנדון.

6.
נוטריונט מתחייבת:

 1. לעשות את מירב המאמצים לספק למנויים שירות רציף בכל זמן.
 2. לעשות את מירב המאמצים לספק למנויים מחשבוני שכר וטפסים מעודכנים ומבוקרים, ללא טעויות ושגיאות כתיב
 3. לעשות טאת מירב המאמצים על מנת לעמוד בדרישות חוק הנוטריונים 1976 ותקנות הנוטריונים 1977, ולמסור באתר מידע נכון ואמין בלבד, ולתפעל את השירותים שהיא מספקת בהתאם לדרישות חוק הנוטריונים ותקנות הנוטריונים כאמור לעיל
 4. לעשות את מירב המאמצים המקובלים בענף לשמירה על סודיות מלאה של כל הנתונינים והמידע המוזנים לאתר ע"י המנויים, להקפיד על אבטחה מקסימלית והזכיר למנויים לשמור כראוי על מאגרי הנתונים האישיים שלהם.
 5. לספק למנויים שירות לקוחות איכותי, סבלני, אדיב ומקצועי בשעות הפעילות, שהן  9:00 עד 18:00 בימים א'-ה' למעט חגים, ערבי חג, חול המועד ומועדים מעין אלו. מתן תמיכה  מותנה ברמת ידע והבנה סבירים של סביבת WINDOWS ואינטרנט של המצטרף או מי מעובדיו או הקשורים אליו וכן בצפייה בסרטוני ההדגמה שיפורסמו באתר.
 6. לספק מידע והסברים מקוונים אודות אופן  הפעלת התכנה באתר האינטרנט שלה.
 7. לספק מענה מיידי ולא יאוחר מ-1 שעה לבקשה לתמיכה, בשעות העבודה של המשרד. יחד עם זאת, מובהר כי במקרים של תקלות טכניות בשרת האינטרנט, וכאשר נבצר ממפעילי האתר לקבל את הבקשות במועדן, יחול עיכוב במשלוח הסיסמה של עד יום עסקים אחד.
 8. לתקן שגיאות ו/או תקלות באתר במידת האפשר ובזמן סביר, בכפוף לכך שההודעה על שגיאה ו/או תקלה במערכת ו/או ליקוי תובא לידיעת נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון.
 9. לשמור על פרטיות המני ועל סודיות המידע המאוחסן באתר, לא להעביר מידע זה לצד שלישי, לא לעשות בו ישימוש ולא לחשוף אותו לגורם שלישי.

7.
סודיות ואבטחה

 1. מטבע הדברים, המנוי יכול להיכנס לממשק הנוטריון באתר מכל מחשב שהוא, כל עוד הוא משתמש בפרטי הכניסה הנכונים. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון אינה נושאת באחריות לסודיות הנתונים של הלקוח באם השאיר את פרטי הכניסה שלו במחשב זר גלויים לעין כל, ו/או אם סימן את האפשרות "זכור אותי" בעת ההתחברות ממחשב זר. ידוע ללקוח, כי עליו לשים לב למידע שהוא מותיר אחריו בעת השימוש במחשב זר.
 2. בהתאם לחוק הנוטריונים, לתקנות הנוטריונים ולהוראות הסכם זה, המנוי מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות המוזנים באתר על ידו, לא להעביר את הפרטים לצד שלישי ולא לחשוף אותם בפני צד שלישי, אלא אם נדרש לכך על פי חוק ומתוקף תפקידו כמוגדר בחוק.
 3. בהתאם לחוק הנוטריונים, לתקנות הנוטריונים ולהוראות הסכם זה, מנהלי האתר מתחייבים שלא לעשות שום במידע הנשמר על ידי המנויים באתר, לא להעביר את הפרטים שלהם או של לקוחותיהם לצד שלישי ולא לחשוף אותם בפני צד שלישי, אלא אם ידרשו לכך על פי חוק. הנהלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטי המנוי ולקוחותיו, ומידע זה לא יועבר לגורם שלישי (למעט חברות האשראי), אלא אם מתחייב בחוק.
 4. על אף האמור לעיל, נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של מנוי לצד שלישי במקרים בהם המנוי ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף לקבלת צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי ו/או בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 5. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון נוקטת באמצעי אבטחה סבירים כמקובל בתחום האינטרנט ואף למעלה מכך על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. למרות זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה. על כן, החברה לא תהא אחראית לנזק שייגרם בעקבות חדירה למאגר נתוניה ו/או בגין שימוש שיעשה במידע המנוי במקרה של חדירה למאגר הנתונים כאמור. המנוי מסכים לכך ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות התוכנה נמסר מרצונו החופשי. אחריות  שמירת המידע מוטלת על המנוי בלבד.
 6. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
 7.  החברה ו/או הנהלת האתר עושה כל מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין, רציף ובאיכות גבוהה. עם זאת, החברה ו/או הנהלת האתר אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או ללא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה ו/או הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל החברה או אצל מי מספקיה.

 

8.
הגבלת אחריות

 1. השימוש בתוכנה ובתכנים המופיעים בה מוצעים למשתמש כמות שהם (as is) ולמנוי לא תהא כל תביעה, דרישה או טענה בגין השימוש בתכניה ו/או הסתמכותו על תכניה. למנוי ידוע כי עלולים להיגרם בתוכנה תקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק אשר ייגרם כתוצאה מתקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור. החברה אינה אחראית לאתרים לגביהם קיים קישור (להלן: "לינק"), אין לה כל שליטה על תוכנם של אתרים אלה, היא לא תהא אחראית בגין כל מידע המקושר לתוכנה באמצעות לינק ו/או בכל דרך אחרת והיא לא תחוב באחריות כלשהי בגין הסתמכות המנוי על המידע המובא באתרים אלה . בנוסף, ידוע למנוי כי אין בהופעת קישור לאתר שלישי משום המלצה לאתר או לבעליו. התכנים בתוכנה אינם באים להחליף יעוץ משפטי  ואין לראות בתכניה כמתן יעוץ ו/או מצג כלשהו. החברה לא תחוב בכל אחריות בגין החלטות ו/או פעולות של המנוי הנובעות מהסתמכות על תכני התוכנה.
 2. יובהר, כי נוטריונט אינה אחראית בשום צורה לנכונות המידע והנתונים שהמנוי מזין באתר ו/או בטפסים המסופקים לו ככלי עזר על ידי האתר.
 3. מובהר כי השירותים ניתנים ללא יעוץ משפטי או אחר, ומטרתם לספק כלי עבודה יעיל עבור נוטריונים וצוות המשרד שלהם. זכות השימוש בשירותי האתר הינה לשימוש המשרד בלבד.
 4. אין לראות בשירותי האתר משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי ו/או מקצועי אחר - אלא הם כלי טכני הנועד להקל ולסייע על הנוטריונים בביצוע הפעולות הכרוכות באישור נוטריוני. בעלי האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוצאות הנובעות משימוש בכלי-העבודה בממשק הנוטריון, וכל העושה שימוש באחד מאלה מצהיר כי הוא עושה זאת על דעת עצמו ונושא באחריות אישית.
 5. מנהלי/ בעלי האתר או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות להתאמה לצרכים ספציפיים של המנוי ו/או למטרותיו. מנהלי האתר עושים מאמצים למעלה מן הסביר לעמוד ברמת איכות עליונה בכלל השירותים הניתנים באתר, אולם יתכנו קלקולים וטעויות שחמקו מהעין. המנוי מצהיר כי הוא מודע לך שיתכנו טעויות חישוביות ו/או תחביריות ו/או לשוניות בעמודים השונים באתר ושעליו להודיע מיידית וישירות למפעלי האתר על מנת לתקן אותן לטובת כלל המנויים.
 6.  בכל מקרה של סתירה בין המוצג באתר לבין האמור בחוק, החוק גובר.
 7.  המנוי מצהיר שהוא מודע לכך שנוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריו ןמאוחסנת על שרתים חיצוניים, ויתכנו שיבושים ותקלות שתיקונם מותנה בספקים חיצוניים. לפיכך, אתר נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון ומפעיליו אינם מתחייבים לתקינות ורציפות השירות.
 8. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון מצפה שהמנוי ידווח על כל תקלה שנתקל בה במהלך השימוש באתר, והיא תפעל, ככל שהדבר תלוי בה, לעשות כמיטב יכולתה ובהקדם האפשרי על מנת לשפר, לתקן ולסדר את התקלה.
 9. למען הסר ספק, מובהר כי מסירת הודעה לנוטריונט | הממשק החכם לנוטריון לא מטילה על נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון אחריות לגרימת בעיה, הפסד ו/או נזק מכל סוג שהוא ואין בכך כדי לראות בה או במפתחי האתר או בבעליו אחראים לכל נזק כאמור לעיל. הפיצוי המקסימלי במקרה כזה יהיה השבת הסכום ששולם עבור המנוי או הארכת תקופת שירות המנוי באופן יחסי ללא תשלום נוסף לאחר התיקון הדרוש.  ט.ל.ח - מובהר, למען הסר ספק כי "נוטריונט | מערכת ממוחשבת לנוטריון", בעליה ומתכנניה אינם אחראים באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים.
 10. הלקוח יודע כי עד להודעה חדשה השירותים שמציעה נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון אינם מאושרים על ידי לשכת עורכי הדין ו/או ועדת הנוטריונים ו/או משרד המשפטים, ושנוטריונט | הממשק החכם לנוטריון היא גוף עצמאי ופרטי שאינו קשור בגופים הנ"ל. באם השירותים יאושרו על ידי מי מהגופים הנ"ל, יקבל הלקוח מידע על כך.

9.
תקופת השימוש

 1.  אנו מיישמים מדיניות "כסף חזרה מובטח". הלקוח יוכל לבטל את העסקה בכל רגע נתון ומכל סיבה שהיא, ובלבד שייתן התראה של שבוע למפעילי האתר באמצעים העומדים לרשותו (טלפון, דואל, עמוד יצירת קשר). הלקוח יזוכה (דרך כרטיס האשראי) בחלק היחסי של התשלום עבור תקופת המנוי הנותרת (עלות המנוי מחולקת ב-12), עד 3 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול דלעיל.
 2. למען הסר ספק, האמור לעיל תקף רק לגבי תקופת מנוי אחת. עם תום תקופת המנוי הכניסה לאתר תיחסם ללקוח עד לביצוע עסקה נוספת.
 3.  למען הסר ספק, העסקה ניתנת לביטול בכל רגע נתון מרגע הרכישה, והתשלום שיוחזר הוא בניכוי תקופת השימוש.
 4.  ידוע למנוי כי בתום תקופת המנוי שרכש הוא רשאי לחדש את העסקה או לבחור עסקה אחרת המוצעת באתר, בתמורה לדמי מנוי מוסכמים כאמור לעיל. במידה והמנוי יבחר שלא להאריך את ההתקשרות, תיחסם גישתו לאתר, אך האפשרות להדפיס את רישומי היומן הממוחשב ולשמור במחשבו את ארכיון הטפסים תהיה פתוחה בפניו עוד שבועיים נוספים. בתום השבועיים תיחסם הגישה לאזור האישי של הלקוח, ולאחר קבלת אישורו ימחקו הרישומים הקשורים אליו באתר באופן סופי.
 5. בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לחברה לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול העסקה על ידי הלקוח ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הלקוחהמנוי שרכש.

10.
תניית פטור

 1. אתר נוטריונט עושה את מירב המאמצים להנגיש לציבור מידע אמין ומדויק. כל המידע המקצועי המופיע באתר מלווה במראי-מקום מדויקים וכולו נסמך על ציטוטים של המקור עצמו. בכל מקרה של טעות קולמוס או אחרת, האמור בחוק בלבד הוא שקובע. כמו כן, השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר, והסתמכות על האמור באתר היא באחריות המשתמש בלבד.
 2. הסכם זה הנו הרישיון המושלם והיחיד שבין הצדדים ואין מלבד התנאים, ההצהרות, הזכויות והכוונות ברישיון זה, כל תנאיו ו/או מצג נוסף, הן בעל פה והן בכתב או בדרך אחרת שהצדדים התכוונו לחייב עצמם בהקשר לרישיון זה.

 

 

סגור מסמך

ביטול אישור שגוי או נטוש

הנחיות: ביטול אישור שגוי או נטוש

שימו לב:
כאן מבטלים אישור שנרשם ביומן ושנתגלתה בו טעות,
או שהלקוח לא הגיע לאסוף אותו.
(זהו אינו אישור ביטול של מסמך נוטריוני לבקשת הלקוח)

הקליקו על ההנחיות למידע על תהליך הביטול (2 דקות):

לאישור שננטש ע"י הלקוח: משאירים אותו כמות שהוא
לאישור שגוי שנמסר ללקוח: הלקוח חייב להחזיר את האישור, ומומלץ מאוד שיחזיר גם את העותקים, אם יש
לאישור שגוי שתויק בקלסר הנוטריון: להוציאו מהקלסר

מפרידים את הנספחים מהאישורים השגויים:
1.  לפתוח את סיכות-השדכן ואת הסרט האדום ולהפריד את הנספחים מהאישורים השגויים 
2.  אם יש עותקים שגויים: להפריד מהם את הנספחים ולזרוק את העותקים
3.  לשמור את כל הנספחים בצד; הם יצורפו לאישורים המתוקנים בהמשך

מסמנים על האישורים השגויים שהם מבוטלים:
1.  להשאיר רק את המקור השגוי של הלקוח ואת המקור השגוי של הנוטריון 
2.  לסמן קרוס // על שני האישורים השגויים ולכתוב בגדול:
/ אישור שגוי ומבוטל – כל העותקים מבוטלים /

 1. מקליקים על  היומן שלי > מקליקים על מספר האישור השגוי >  מקליקים על "בטל אישור"
 2. ממלאים את טופס הביטול: זה לוקח 20 שניות! 
 3. מדפיסים את האישור ומקליקים על שמור ועדכן ביומן
  (שכר הנוטריון ביומן יתקזז בהתאם)

לאחר שהביטול נרשם ביומן, יש להקליק על כפתור המשך ביטול 
ולהמשיך לסעיף 4 (זה קצר מאוד!)

 1. לשדך לאישורים שהודפסו עכשיו את האישורים השגויים
 2. לחתום על אישורי הביטול, לשים מדבקה, חותם וחותמת
  (אין צורך בסרט אדום)
 3. לתייק את אישור הביטול בקלסר הנוטריון.
  ניתן למסור ללקוח את המקור השני של הביטול
 1. להכין אישור חדש, מתוקן, כרגיל
 2. לשנות את תאריך ההתייצבות של הלקוח לתאריך ההתייצבות המקורי
  (שנקוב באישור השגוי)
 3. להדפיס את האישור החדש ולשדך לו את הנספחים ששמרנו בצד (בשלב 2). להמשיך כרגיל, בהתאם להנחיות מימין.
נוטריונט | כניסה לנוטריון
ספר נוטריון אוטומטי
היומן שלי