שכר הנוטריון

שכר הנוטריון


כיצד ניתן לבדוק מה השכר הנוטריוני שיש לשלם עבור אישורים נוטריונים?

סוגיות בעבודת הנוטריון באתר המחלקה לרישוי נוטריונים

השכר הנוטריוני עבור אישורים נוטריונים קבוע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט 1978. התקנות מעודכנות באתר האינטרנט של משרד המשפטים ביחידה לרישוי נוטריונים.
יש לבדוק את השכר עבור המסמכים האמורים בתקנות וכן לוודא עם הנוטריון עצמו.

הקליקו כאן לקריאה של תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט 1978


תקנות בדבר שיעורי שכר ושירותים ואגרות

סעיף 46 לחוק הנוטריונים

46. שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות –
(1) את שיעור השכר שיקבל נוטריון בעד שירותיו לפי חוק זה ואת מקרי הפטור
(2) את האגרות שישולמו בעד שירותי הארכיון המרכזי למסמכים נוטריוניים.


ציון השכר

סעיף 17 לתקנות הנוטריונים

17. (א)בסוף האישור יציין נוטריון את השכר שגבה בעד האישור או שמבקש השירות חייב בו; עשה, אגב מתן השירות, פעולה אחרת שלא בתוקף תפקידו כנוטריון, לא ייכלל השכר בעד פעולה כאמור בשכר בעד האישור הנוטריוני.
(ב)לא גבה הנוטריון את השכר המגיע לו בעד האישור, יציין באישור את הסיבה לאי-גבייתו.

 


גביית שכר גבוה או נמוך מהתקנות

החלטת ועדת ביקורת נוטריונים באתר משרד המשפטים

על פי תקנה 17 לתקנות הנוטריונים, על הנוטריון לציין את השכר שגבה בעד האישור או שמבקש השירות חייב בו. במידה והנוטריון אינו גובה את השכר המגיע לו בעד האישור, עליו לציין באישור את הסיבה לאי גבייתו.
לתשומת לבכם, גביית שכר שהוא למעלה או למטה מן הקבוע בתקנות מהווה עבירת משמעת לפי סעיף 34 לחוק.
תשומת לב מיוחדת מופנית לעניין גביית שכר בעד תרגומים – במקרה זה, יש לספור את כמות המילים ולגבות שכר בהתאם לתקנות ואין להסתפק בהערכות כלליות או גביית שכר בעד מינימום המילים.

למידע נוסף ראו שכר הנוטריון: אי גביה


האם לנוטריון מותר לדרוש שכר מהלקוח בעבור עותק נוסף (בהתאם לסעיפים המפורטים בשכר הנוטריונים לדוגמא 64 ש"ח או 21 ש"ח וכד'), בעד העותק הנוסף הנדרש ממנו לשמור על פי סעיף 22 לתקנות הנוטריונים?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

סעיף 2 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 קובע כי אם נעשה עותק נוסף של אישור, שלא כשירות ללקוח אלא כמילוי חובה של הנוטריון על פי דין, כמו חובת שמירת עותק לפי תקנה 22 לתקנות הנוטריונים תשל"ז -1977, הרי שלא יגבה שכר נוסף בשל העותק האמור.

 


האם רישום השכר לכל פעולה בספר הנוטריון [בעמודה "השכר (ללא מע"מ)"] עומד בדרישה של תקנה 25 לתקנות הנוטריונים?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

תקנה 25 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 (להלן:"תקנות"), מחייבת את הנוטריון לנהל רישום נפרד על הכנסותיו כנוטריון- "לעניין ביצוע החוק והתקנות על פיו ינהל נוטריון רישום נפרד על הכנסותיו משכר שיקבל בעד פעולותיו כנוטריון". ספר הנוטריונים אינו מהווה את הנהלת החשבונות של הנוטריון. ציון השכר בספר הנוטריון אינו מחליף את דרישת תקנה 25.

לצורך רישום ההכנסות משכר הנוטריון יש לרשום את ההכנסות בספרי הנהלת החשבונות באופן כזה שיהיה ברור מהן ההכנסות מהעבודה כנוטריון.


האם שירותים נוטריוניים יכולים להיכלל בהסכם ריטיינר?

שאילתא שנידונה בועדת נוטריונים באפריל 2011

שירותים נוטריוניים אינם יכולים להיכלל בהסכם ריטיינר (הסכם המעגן התקשרות בין הצדדים על בסיס תשלום עבור עבודה באופן גלובלי), הואיל ושכרו של הנוטריון נקבע על פי תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) בלבד.
הנוטריון אינו רשאי לגבות שכר, שהינו יותר מהקבוע בתקנות או פחות מהקבוע בהן (ללא טעם מספיק). אי קיום הוראה זו מהוה עבירת משמעת על פי סעיף 34(5) לחוק הנוטריונים.
על פי תקנה 17 לתקנות הנוטריונים, על הנוטריון לציין בסוף האישור את השכר שגבה, ואי אפשר לכתוב שהשכר שולם על פי "הסכם ריטיינר".
לפיכך, לפי הדין הנוטריוני אי אפשר לכלול את השכר הנוטריוני בהסכם ריטיינר.