נספחים


סימון נספחים

סעיף 11 לתקנות הנוטריונים

11. הנספחים המצורפים לאישור נוטריוני יסמן אותם הנוטריון כל אחד באות או במספר, יחתום על כל עמוד שלהם בראשי תיבות של שמו ויטביעם בחותמו.


סימון נספחים

הבהרות מועדת ביקורת נוטריונים במשרד המשפטים, 2008

תקנה 11 לתקנות: על פי תקנה זו, על הנספחים המצורפים לאישור הנוטריוני להיות מסומנים על ידי הנוטריון, כל אחד באות או במספר ועל הנוטריון לחתום על כל עמוד שלהם בראשי תיבות של שמו ולהטביעם בחותם.
יודגש, כי גם האישור נוטריוני הנשמר בידי הנוטריון צריך להיות מסומן כך.


סימון נספחים

סוגיה מהמחלקה לרישוי נוטריונים

תקנה 11 קובעת כי "הנספחים המצורפים לאישור נוטריוני יסמן אותם הנוטריון כל אחד באות או במספר, יחתום על כל עמוד שלהם בראשי תיבות של שמו ויטביעם בחותמו".
התקנות מחייבות כי כאשר יש נספחים הם יסומנו באות או במספר, יחתמו בראשי תיבות של הנוטריון וייחתמו בחותם.
התקנות מדגישות את החשיבות שניתנת לסימון של הנספח שהוא בעצם לב המסמך הנוטריוני.


משרדו של הנוטריון

סעיף 26(ב) לתקנות הנוטריונים

26)ב). נוטריון ישמור את חותמו ואת העותקים שעליו לשמרם לפי תקנות אלה על נספחיהם ואת הפנקסים והכרטסות שעליו לנהלם לפי תקנות אלה - במשרדו, ולא יוציאם ממשרדו אלא כדי לערוך בעותקים העתק צילומי כאמור בתקנה 22 או אם נדרש לעשות כן על פי דין על ידי בית-משפט או רשות אחרת; נוטריון ידאג לכך שמה שהוצא ממשרדו כאמור הן על פי תקנה זו והן עקב תפיסה על ידי בית משפט או רשות אחרת, יוחזר למשרדו כאשר לא יהא עוד דרוש לבית המשפט או לרשות כאמור.