אישוור נוטריון תוך 2 דקות

נוטריון | שכר שירותים

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שרותים), תשל"ט 1978, ב-1 בינואר של כל שנה מתעדכן שכר השרותים.
לשכר הטרחה המעודכן לתאריך 01/01/2019 באתר משרד המשפטים

שכר הנוטריון | 2019

התעריפים אינם כוללים מע"מ.

השירות שיעור השכר בש"ח
1. אימות חתימה -
א) אימות חתימה יחיד כחותם ראשון 167
ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 66
ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב)
66
ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על
העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו,
לכל העתק כאמור
66
ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך
בתרגום בהמסמך בידי הנוטריון - תיווסף
מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(ט), בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך
2. א) אישור העתק צילומי של מסמך -
לעמוד הראשון
לכל עמוד נוסף
66
5
ב) אושרו במעמד אחד או יותאר מהעתק מצילומי אחד,
לכל אישור נוסף על האישור הראשון -
לעמוד הראשון
לכל עמוד נוסף
21
5
3. א) אישור נכונות של תרגום -
(1) עד מאה מילים הראשונות בתרגום 209
(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 166
(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 80
ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור תרגום אחד לאותו תרגום,
לכל אישור נוסף על האישור הראשון
67
4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 -
א) לחותם ראשון 242
ב) לכל חותם נוסף 123
ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 74
ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(ט), בהתאם למספר המילים שבצוואה

 

5. אישור שפלוני נמצא בחיים 166

 

6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -
א) למצהיר הראשון 168
ב) לכל מצהיר נוסף 67
ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 66
ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(ט), בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך
7. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -
א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים 1,061
ב) עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים 2,270
הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה

 

7א. רישום הערה בדבר ביטול יפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן - תקנות הנוטריונים) -
א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של יפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(כ) לתקנות הנוטריונים 178
ב) הוצאת העתק מאושר של יפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 64
ג) לכל העתק נוסף 64

 

8. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין,
ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה
בדכום שנקבע לפעולה בתעריף המינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין, ובאין קביעה כאמור - הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין קביעה - 267
9. א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר - למעט פעולה שלפ]י טיבה אין לבצעה במשרדו - נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי בעניין, ונוסף על הוצאות נסיעה ממשר הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:
(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 539
(2) לכל מחצית שעה או חלק ממנה 166
ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי כמה בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי השירות באותו מעמד.
ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון שכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות נסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 

10. ניתן השירות בין השעות 19:00 עד 08:00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 - יווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.

 

11. א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק י
חסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973
368
ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 64
כ) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(ט), בהתאם למספר המילים שבהסכם הממון

 

12. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, יווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 88