שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שכר נוטריון

שכר שירותי נוטריון

,,,,,,,,,
שכר נוטריון

שכר שירותי נוטריון 2021

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שרותים), תשל"ט 1978, ב-1 בינואר של כל שנה מתעדכן שכר השרותים. להלן שכר הטרחה המעודכן כפי שמופיע באתר משרד המשפטים.
התעריפים הנקובים אינם כוללים מע"מ.

א) חתימת יחיד כחותם ראשון
—- 165 ש"ח
ב)
כל חותם נוסף על המסמך
—- 66 ש"ח
ג)
אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב)
—- 66 ש"ח
ד)
ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור
—-  66 ש"ח
ה)
היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום בהמסמך בידי הנוטריון – תיווסף
—- מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך

א) לעמוד הראשון —- 66 ש"ח
לכל עמוד נוסף —- 5 ש"ח
ב) אושרו באותו מעמד אחד או יותר מהעתק מצילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –
—-
לעמוד הראשון —-  21 ש"ח
—-
לכל עמוד נוסף —- 5 ש"ח

א) אישור נכונות של תרגום
(1) עד מאה מילים ראשונות בתרגום
—- 209 ש"ח
(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד 1000 מילים
—- 165 ש"ח
(3) לכל מאה מילים נוספות  או חלק מהן, מעל 1000 מילים ראשונות
—- 80 ש"ח
ב) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון
—- 66 ש"ח

א) לחותם ראשון
—- 241 ש"ח
ב) לכל חותם נוסף
—- 123 ש"ח

ג)
ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור
—- 74 ש"ח
ד)  היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף  
— מחצית מן השכר הקבוע  בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבצוואה

אישור שפלוני נמצא בחיים
—- 165 ש"ח

א) למצהיר הראשון
—- 167 ש"ח
ב)
לכל מצהיר נוסף 
—- 67 ש"ח
ג)
ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף
—- 66 ש"ח
ה) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון – תיווסף
—- מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך

העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך
א)
אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים
—- 1056 ש"ח
ב)
עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים
—- 2261 ש"ח

רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים)
א)  קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים
—- 177 ש"ח
ב)  הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים—- 64 ש"ח
ג)   לכל העתק נוסף 
 —- 64 ש"ח

כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה
—- הסכום שנקבע לפעולה בתריף המינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין,
ובאין קביעה כאמור – הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה לה ביותר,
ובאין קביעה
—- 267 ש"ח

א)  עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1)   לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו
—-  537 ש"ח

(2)לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה
—- 165 ש"ח

ב)  נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

ג)   יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9
–– ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.

א)  אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973
—- 367 ש"ח
ב)  ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף
—- 64 ש"ח
ג)   היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי הנוטריון,
—- תיווסף  מחצית מן השכר הקבוע בפרט  3(א), בהתאם למספר המילים שבהסכם הממון

ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של
—- 88 ש"ח

 

1.  א) על אף האמור בתקנה 1, נוטריון רשאי שלא לגבות שכר, כולו או חלקו, בעד שירות שנתן לפי החוק בהתקיים אחד מהתנאים האלה:
(1)   הנוטריון שוכנע כי מבקש השירות הוא חסר אמצעים בין השאר לפי מסמך המעיד על כך שהומצא לו בידי המבקש;
(2)   השירות ניתן לעולה חדש או תושב חוזר, אשר המציא לנוטריון אישור על כך ממשרד העלייה והקליטה; לעניין פסקה זו, "עולה חדש" – מי שטרם חלפו שבע שנים מיום שהתקיים בו אחד מאלה: (א)   ניתנה לו תעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950;   (ב)   ניתנה לו תעודה של אזרח עולה או תעודה של קטין חוזר ממשרד העלייה והקליטה;
"תושב חוזר" – מי שקיבל מעמד תושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה לאחר ששהה בחוץ לארץ חמש שנים לפחות, וטרם חלפו 24 חודשי מתאריך קבלת מעמד תושב חוזר כאמור;
(3)   השירות התבקש עקב טעות של הנוטריון בעריכת אישור או בעריכת מסמך שלגביו ניתן אישור.
ב)  הנוטריון יצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו את העתק המסמך שהומצא לו כאמור בסעיף קטן (א)(1) או (2).

2.  נעשה עותק נוסף של אישור שלא כשירות ללקוח אלא במילוי חובה שבדין בדבר שמירת העותק בידי נוטריון או בדבר המצאת העותק לרשות ציבורית – לא ייגבה שכר נוסף בשל העותק האמור.

3.  תקנות אלה לא יחולו על שירות שניתן על ידי נוטריון לצרכי ביצוע אמנה 48 בדבר שמירת זכויות קיצבה של מהגרים, 1935.

מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
יפוי-כוח: בנק
יפוי כוח: בנק

תיקונים ביפוי-כוח שנמסר לבנק סוגיה שנדונה בועדת הנוטריונים בתאריך 22/11/2018 האם מותר לנוטריון לבצע תיקונים

קראו עוד »

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך

ביטול אישור שגוי או נטוש

הנחיות: ביטול אישור שגוי או נטוש

שימו לב:
כאן מבטלים אישור שנרשם ביומן ושנתגלתה בו טעות,
או שהלקוח לא הגיע לאסוף אותו.
(זהו אינו אישור ביטול של מסמך נוטריוני לבקשת הלקוח)

הקליקו על ההנחיות למידע על תהליך הביטול (2 דקות):

לאישור שננטש ע"י הלקוח: משאירים אותו כמות שהוא
לאישור שגוי שנמסר ללקוח: הלקוח חייב להחזיר את האישור, ומומלץ מאוד שיחזיר גם את העותקים, אם יש
לאישור שגוי שתויק בקלסר הנוטריון: להוציאו מהקלסר

מפרידים את הנספחים מהאישורים השגויים:
1.  לפתוח את סיכות-השדכן ואת הסרט האדום ולהפריד את הנספחים מהאישורים השגויים 
2.  אם יש עותקים שגויים: להפריד מהם את הנספחים ולזרוק את העותקים
3.  לשמור את כל הנספחים בצד; הם יצורפו לאישורים המתוקנים בהמשך

מסמנים על האישורים השגויים שהם מבוטלים:
1.  להשאיר רק את המקור השגוי של הלקוח ואת המקור השגוי של הנוטריון 
2.  לסמן קרוס // על שני האישורים השגויים ולכתוב בגדול:
/ אישור שגוי ומבוטל – כל העותקים מבוטלים /

 1. מקליקים על  היומן שלי > מקליקים על מספר האישור השגוי >  מקליקים על "בטל אישור"
 2. ממלאים את טופס הביטול: זה לוקח 20 שניות! 
 3. מדפיסים את האישור ומקליקים על שמור ועדכן ביומן
  (שכר הנוטריון ביומן יתקזז בהתאם)

לאחר שהביטול נרשם ביומן, יש להקליק על כפתור המשך ביטול 
ולהמשיך לסעיף 4 (זה קצר מאוד!)

 1. לשדך לאישורים שהודפסו עכשיו את האישורים השגויים
 2. לחתום על אישורי הביטול, לשים מדבקה, חותם וחותמת
  (אין צורך בסרט אדום)
 3. לתייק את אישור הביטול בקלסר הנוטריון.
  ניתן למסור ללקוח את המקור השני של הביטול
 1. להכין אישור חדש, מתוקן, כרגיל
 2. לשנות את תאריך ההתייצבות של הלקוח לתאריך ההתייצבות המקורי
  (שנקוב באישור השגוי)
 3. להדפיס את האישור החדש ולשדך לו את הנספחים ששמרנו בצד (בשלב 2). להמשיך כרגיל, בהתאם להנחיות מימין.
נוטריונט | כניסה לנוטריון
ספר נוטריון אוטומטי
היומן שלי