מחויבות לסודיות נוטריון

מחויבות לסודיות

תגיות:
מחויבות לסודיות נוטריון

סוד מקצועי

סעיף 28 לחוק הנוטריונים

28. (א) נוטריון ישמור בסוד כל דבר שהובא לידיעתו על ידי מי שנזקק לשירותיו שנעשו על פי דין, זולת אם נאמר אחרת בחיקוק או אם ויתר הלקוח בכתב על שמירת הסודיות.

(ב) העובד בשירותו של נוטריון ישמור על סודיות הענינים המגיעים לידיעתו במהלך שירותו באותה מידה שבה חייב הנוטריון בעצמו לשמור על סודיותם.

(ג) נוטריון חייב לנקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח שעובדיו ישמרו על הסודיות כאמור בסעיף זה.

(ד) סעיף זה לא יחול על גילוי שנצטווה עליו הנוטריון או עובדו לפי צו בית משפט או בהליך משפטי.

איסור השימוש בידיעה שנמסרה לנוטריון

סעיף 29 לחוק הנוטריונים

29. לא ישתמש נוטריון בידיעה שהגיעה אליו במילוי תפקידו ממי שנזקק לשירותו לכל מטרה זולת למען אותו אדם שנזקק לשירותו כאמור או ברשותו.

תעודה רפואית: סודיות

סוגיה מאתר משרד המשפטים

האם נוטריון, שאימת חתימה על יפוי כוח בהסתמך על תעודה רפואית, רשאי להציג את התעודה הרפואית עפ"י הוראה בכתב מאת מיופה הכוח (הפועל בשם מייפה בכוח)?

תקנה 4 (ה) לתקנות הנוטריונים קובעת כי "לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון".
על פי סעיף זה, הנוטריון יצרף את התעודה הרפואית לעותק האישור הנשמר בידיו.

סעיף 28 לחוק הנוטריונים קובע: "נוטריון ישמור בסוד כל דבר שהובא לידיעתו על ידי מי שנזקק לשירותיו שנעשו על דין, זולת אם נאמר אחרת בחיקוק או אם ויתר הלקוח בכתב על שמירת הסודיות.

על פי האמור בסעיף 28 לחוק הנוטריונים נראה כי ניתן להעביר את התעודה הרפואית רק במידה והלקוח (מייפה הכח) ויתר בכתב על שמירת הסודיות.

לדעתנו, וכך גם על פי המלצת ועדת הנוטריונים בלשכת עורכי הדין, יש לציין על גבי האישור הנוטריוני. הערה: "הוצגה בפני הנוטריון תעודה רפואית כדין".

איסור מסירת מסמכים רפואיים של הלקוח לבנק 

סוגיה שנדונה בועדת נוטריונים ביוני 2015

מחלקות משפטיות של בנקים החלו לבקש את התעודה הרפואית שצריכה להיות אצל הנוטריון עם האישור. נוטריונים מסרבים להעביר בשל סודיות רפואית וחיסיון עו"ד-לקוח. הבנקים מבקש לעקוף זאת בכך שמבקשים מהנוטריון שהלקוח יוותר על החיסיון. הנוטריון צריך להגן על הלקוח.

דרישה זו של הבנקים אינה עולה בקנה אחד עם הפרת סודיות לפי חוק הנוטריונים, הפרת הגנת הפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, הפרת חוק זכויות החולה – סעיף 19 שמדבר על סודיות רפואית (אסור לגלות סוד על בריאותו של החולה). עבירה על חוק זכויות החולה היא עוולה אזרחית. לחץ של בנקים שחולה יוותר על סודיות רפואית זה בעייתי, כי צריך להסביר ללקוח את ההשלכות ולהחתים אותו על טופס וס"ר (ויתור סודיות רפואית), ואז הבנקים יכולים לבקש לעיין בתיק הרפואי של אותו חולה. זה מדרון חלקלק.

הנוטריונים שנתקלו בבעיה הנ"ל ביקשו שהוועדה תמליץ לנוטריונים לעמוד כצוק איתן ולסרב להעביר לבנקים, שכן נראה שיש מגבלה חוקית האוסרת עליהם להעביר את התעודה הרפואית, אלא אם כן הלקוח ויתר על הסודיות הרפואית. יש נוטריונים שציינו כי הם מפנים את הבנק ישירות ללקוח והם עצמם לא מעבירים את התעודה הרפואית בשל האיסור בחוק.

יצויין, כי גם עו"ד רוחמה סיני, מנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים, ציינה במכתב תשובתה בנושא ליו"ר הוועדה, כי הבנק הוא "סוברני" לבקש מסמכים מהלקוחות כפי שהוא מוצא לנכון, ובכפוף לכל דין.

מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980