אימות חתימה בשם תאגיד

יפוי כוח: חתימה בשם תאגיד


הוכחת זכות החתימה

סעיף 3 לתקנות הנוטריונים

(א) נתבקש נוטריון לאשר שפלוני חתם בפניו בשם של יחיד או של תאגיד או בתור אפוטרופוס, נאמן או בתפקיד כיוצא באלה, יבקש תחילה שתוגש לו ראיה בכתב להנחת דעתו בדבר זכותו של פלוני לחתום כאמור.
(ב) הנוטריון יצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו, את הראיה בכתב שהוגשה לו כאמור או העתק ממנה, מאושר כדין.
(ג) הנוטריון יציין באישורו את מהות הראיה בכתב כאמור, את הרשות או האדם שהוציאה, את המועד להוצאתה, ואם היה העתק מאושר של מסמך אחר -את המועד להוצאת המסמך המקורי.


כיצד ייערך אישור נוטריוני כאשר חותמים בשם חברה? 

סוגיה מאתר משרד המשפטים

כאשר החתימות על המסמך הם בשם חברה, יש להשתמש בטופס 9 לתקנות, שהוא אימות חתימה של אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחר.

יש לבדוק קודם כי התאגיד קיים, דהיינו לבקש תעודת רישום של החברה.

על הנוטריון לוודא את זהותם של האנשים החותמים בפניו, ואת היותו של האדם מורשה חתימה בשם החברה. יש לאמת זאת ע"י ראיה בכתב אשר יש לצרפה לעותק האישור הנוטריוני אשר נשאר בידי הנוטריון (סעיף 14 לחוק הנוטריונים+תקנה 3 לתקנות הנוטריונים).

כן יש לבדוק במסמכי התאגיד כי החותם אכן רשאי לחתום בשם החברה, ועדיף לדרוש אישור מעו"ד או רו"ח החברה כי החותם אכן מורשה חתימה.

הנוטריון יציין באישור עצמו את מהות הראיה, את הרשות או האדם שהוציאה ואת המועד להוצאתה. כשהחתימה היא בשם התאגיד, הראיה בכתב תהיה על פי פנקס המתנהל על פי חיקוק, או על ידי מסמך אחר שיש בו ראיה לדבר.


כאשר פלוני חותם בשם תאגיד, מה על הנוטריון לבדוק לצורך אימות חתימתו של פלוני בשם התאגיד?

סוגיה מועדת נוטריונים, אפריל 2004

אם פלוני חותם בשם תאגיד, על הנוטריון לבדוק ראשית, כי התאגיד קיים, קרי, עליו לבקש תעודת התאגדות או תעודת רישומה של חברה.
עליו לציין באישורו את מס' הח"פ של החברה לשם זיהוייה.

עליו לבדוק במסמכי התאגיד, כי החותם אכן רשאי לחתום בשם התאגיד, או לדרוש אישור עורך הדין של החברה או רואה החשבון שלה, לפיו על פי מסמכי התאגיד רשאי החותם לחייב את התאגיד. לדוגמא: אם יש פרוטוקול מיוחד, המסמיך את החותם לחתום בשם התאגיד לצורך מיוחד או כללי, צריך להירשם בפרוטוקול שמו של מיופה הכוח – החותם – וכן מספר תעודת זהותו או דרכונו, לצורך זיהוי על ידי הנוטריון.
הנוטריון צריך להיות משוכנע, כי אכן התאגיד קיים, וכי החותם מוסמך לחייבו.

על הנוטריון כמובן לזהות את החותם.

הטופס המיועד לכך הוא טופס מס' 9 בתוספת השניה לתקנות הנוטריונים, התשל"ז – 1977, שכותרתו "אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחר