חסוי ופסול דין

חסוי ופסול-דין

,,,,,,
חסוי ופסול דין

מיהו פסול דין?

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962

הכרזת פסלות
8. אדם שמחמת מחלת-נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לעניניו, רשאי בית המשפט, לבקשת בן-זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, ולאחר ששמע את האדם או נציגו, להכריזו פסול-דין.

פעולות של פסול-דין
9. על פעולה משפטית של מי שהוכרז פסול-דין יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות הסעיפים 4 עד 7.

ביטול ההכרזה
10. אדם שהוכרז פסול-דין, רשאי בית המשפט, לבקשתו, לבקשת בן-זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, ולאחר ששמע את פסול הדין, לבטל את הכרזת הפסלות אם מצא שההכרזה לא היתה מוצדקת או שהתנאים להכרזה חדלו להתקיים.

חתימת פסול דין על מסמך נוטריוני

שאילתא שנידונה בועדת הנוטריונים במרץ 2003

האם פסול דין יכול לחתום על מסמך נוטריוני ?
כן, אך לא באופן אישי, אלא באמצעות אפוטרופסו או נציגו החוקי. על הנוטריון לבקש תחילה, שתוגש לו ראיה בכתב להנחת דעתו בדבר זכותו של הנ"ל לחתום בשם פסול הדין (ראה תקנה 3 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז – 1977). על הנוטריון לצרף לעותק האישור שישמור בידיו, את הראיה בכתב, ויציין באישורו את מהותה, מי הוציאה ואת מועד הוצאתה.

עשיית צוואה ע"י חסוי שלא הוכרז פסול-דין

סעיף 26 לחוק הירושה תשכ"ה-1965

26. צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה

האם נוטריון יכול להחתים חסוי על צוואה נוטריונית?

שאילתא שנידונה בועדת הנוטריונים ביולי 2015

נוטריון מבקש לערוך צוואה של חסוי אשר אובחן ע"י רופא מומחה כ-"חולה נפש". בצו בית משפט שבו נקבע לו אפוטרופוס לא נאמר במפורש שהוא "פסול דין". משיחה עם הפסיכיאטר עולה, כי הבנתו מוגבלת, אולם הוא מתקשר ומסוגל להבנה בסיסית. הוא מתגורר בכפר מוגן ונתון תחת מסגרת של פיקוח והשגחה, אולם אינו נחשב מוסד סגור. החסוי הוא בגיר, יתום מהוריו. אפוטרופוסיו המטפלים בו הינם קרובי משפחתו היחידים. לדברי הפסיכיאטר הם מטפלים בו במסירות, עומדים עימו בקשר ישיר, הוא מכיר אותם ומביע רצון בשמירה על קשר איתם וכיו"ב. מאחר שהם אינם קרובי משפחה ישירים, הם אינם יורשיו על פי חוק הירושה, ועל כן נדרשת צוואה.

עו"ד יוסף קמפר, יו"ר ועדת הנוטריונים, ממליץ לנוטריון כדלקמן:
1. לפעול לפי הוראות החוק הנ"ל.
2. לתעד בתרשומת בכתב או בתיעוד אחר כלשהו (שמע, וידיאו וכיו"ב) את השתלשלות העניינים, ובעיקר, (א) את הקראת הצוואה בפני המצווה, (ב) את הבנתו של המצווה בדבר משמעות כל אחת מן ההוראות של הצוואה, (ג) את חופשיות הרצון של המצווה.
3. מבלי להידרש, האם המקרה שבנדון נופל בגדר תקנה 4 (ה) הנ"ל, מומלץ לנוטריון לדרוש כי תומצא לו התעודה הרפואית מאת רופא מומחה (פסיכיאטר) בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה לתקנות הנוטריונים, ותירשם השעה שבה ניתנה ונחתמה התעודה ע"י הרופא, שתהיה זהה לשעה שתירשם בטופס האישור הנוטריוני לאישור הצוואה עצמו.
4. למרות האמור לעיל, אם יש לנוטריון ספק כלשהו בדבר חופשיות הרצון של המצווה, או בהבנתו של משמעות הצוואה, עליו לסרב לתת את האישור. לכך הוא קיבל סמכות ואחריות מלאות מאת המחוקק.

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך
דילוג לתוכן