מרכז מידע לנוטריון

אימות זהות החותם/ המצהיר

אימות זהות של הלקוחות הוא הצעד הראשון עבור אישור נוטריון תקין.
חובה להקפיד על תעודה מזהה עדכנית ותקפה, בשימת לב להנחיות המיוחדות בתקנות.

תקנות הנוטריונים : בירור הזהות

2. (א) נוטריון המתבקש לאמת חתימה על מסמך, לקבל ולאשר תצהיר או הצהרה אחרת או לאשר את עשייתה של פעולה אחרת על ידי אדם פלוני הניצב בפניו או לאשר שאדם פלוני חי, חייב תחילה לברר את זהותו של אותו אדם כמפורט בתקנה זו.
(ב) הוכחת הזהות היא באחת הדרכים האלה:
(1) בידיעה אישית של הנוטריון;
(2) בדרכון או בתעודת זהות המניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את תצלומו.
(ב1) על אף האמור בתקנת-משנה (ב), הוכחת הזהות של חותם על יפוי כוח לביצוע עיסקה במקרקעין היא בתעודת זהות או בדרכון בלבד.
(ג) הנוטריון יציין באישור הנוטריוני את הדרך שבה הוכחה זהותו של האדם שניצב בפניו.

תקנות הנוטריונים

חוק הנוטריונים : תנאים לביצוע פעולה נוטריונית

11. לא יאמת נוטריון חתימתו של אדם על מסמך אלא אם החותם עמד לפניו, זוהה וחתם בפניו על המסמך.

חוק הנוטריונים, סעיף 11

זיהוי בתעודת-זהות ביומטרית

בתעודת הזהות הביומטרית אין ציון של מקום ההנפקה כפי שהיה עד עתה וכפי שנדרש באישורים הנוטריוניים השונים.

לאור האמור לעיל, נראה כי יש לציין באישור הנוטריוני במקום הנדרש: "שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהות(ה) הביומטרית, מספר............שהוצא(ה) על ידי משרד הפנים בישראל ביום ................) שינוי זה אין בו כדי לפגוע בעיקר או להטעות ואינו פוסל את הנעשה על פיו.

לתשומת הלב, יש לצרף להעתק הנשאר בידי הנוטריון צילום של תעודת הזהות הביומטרית

סוגיה מאתר משרד המשפטיםשאילתא שנידונה בועדת הנוטריונים במרץ 2014

האם תעודת זהות ביומטרית ללא שבב קבילה לצורך זיהוי החותם?

שאלה: לאחרונה עלתה בפורומים המקצועיים שאלה בנוגע לזיהוי פונה/לקוח אשר בתעודת הזהות הביומטרית שלו חסר השבב. האם התעודה כשרה לצורך הזיהוי הנוטריוני או לא ?

תשובה (ע"י גב' רוחמה סיני, מנהלת המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה והמחלקה לרישוי נוטריונים):
התשובה שלילית. הנוטריון צריך לזהות את הלקוח עם תעודה ציבורית תקינה. תעודת זהות שנפל לה השבב אינה תקינה.

שאילתא למחלקת נוטריונים מיום 05/10/2021

חובת הזיהוי בתעודה עם תצלום

תקנה 2(ב) לתקנות הנוטריונים קובעת, כי הוכחת הזהות של מבקש שירות תהא "בדרכון או בתעודת זהות המניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את תצלומו".

רור, שתעודה ציבורית כלשהי שאינה נושאת תצלום, שלפיו ניתן לזהות את מבקש השירות, אינה קבילה. רצוי גם שהתעודה תהיה עדכנית.

הואיל וניתן לזהות את מבקש השירות על פי כל תעודה ציבורית אחרת הנושאת תצלום, יש לציין את פרטיה, כגון: על פי רישיון נהיגה, שבו לא מצויין מקום ההנפקה, ולכן לא מציינים זאת.
יש להתאים את פרטי המסמך המזהה על פי הרישום שלו; ואם חסר פרט רישום, מובן שלא רושמים אותו.

שאילתא שנידונה בועדת הנוטריונים במרץ 2014

זיהוי בדרכון

לגבי זיהוי על פי דרכון, יש לציין את שם המדינה שהנפיקה אותו, או לדוגמא: ניתן על ידי "סמכות – סמכות ממונה דרכונים ב-_____" .
יש לציין, כי רצוי להוסיף לאישור את מספר הזהות המופיע בדרכון, שכן רישומים רשמיים במדינה הם על פי מספר תעודת הזהות, כגון במשרד רישום המקרקעין.

שאילתא שנידונה בועדת הנוטריונים במרץ 2014

זיהוי בעת ביצוע פעולה בישראל או בחו"ל

כאשר הנוטריון מבצע פעולה בישראל, חל סעיף 2 לתקנות הנוטריונים תשל"ז - 1977.
אם הנוטריון מבצע פעולה בחו"ל, לגבי מסמך המיועד לשימוש בארץ, עליו לנהוג על פי החוק והתקנות הרלוונטיים בישראל, גם אם אמצעי הזיהוי במדינה בה הוא מבצע את הפעולה הם נוספים.

סוגיה מאתר משרד המשפטים

זיהוי אסיר שאין ברשותו תעודת-זהות או דרכון

על הפונה להוכיח בפניך את זהותו, ואם אין לו דרכון או תעודת זהות, הרי שבתעודה ציבורית אחרת המניחה את דעת הנוטריון, כך שאין לנוטריון ספק מי האדם העומד בפניו.
יש לציין באישור הנוטריוני את דרך הוכחת הזהות וכן לצרף להעתק הנשאר בידי הנוטריון את העתק התעודה.

סוגיה מאתר משרד המשפטים

כיצד ניתן לאמת זהותו של אדם שאיבד תעודת זהות?

1. תקנה 2 לתקנות הנוטריונים קובעת:

"(א) נוטריון המתבקש לאמת חתימה על מסמך, לקבל ולאשר תצהיר או הצהרה אחרת או לאשר את עשייתה של פעולה אחרת על ידי אדם פלוני הניצב בפניו או לאשר שאדם פלוני חי, חייב תחילה לברר את זהותו של אותו אדם כמפורט בתקנה זו.
(ב) הוכחת הזהות היא באחת הדרכים האלה:
(1) בידיעה אישית של הנוטריון;
(2) בדרכון או בתעודת זהות המניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את תצלומו.
(ב1) על אף האמור בתקנת-משנה (ב), הוכחת הזהות של חותם על יפוי כוח לביצוע עיסקה במקרקעין היא בתעודת זהות או בדרכון בלבד.
(ג) הנוטריון יציין באישור הנוטריוני את הדרך שבה הוכחה זהותו של האדם שניצב בפניו."

2. עסקאות במקרקעין זכו להתייחסות מיוחדת הן מפני שכרוכים בהן סכומים גבוהים, והן מפני שצדדים שלישיים מסתמכים על יפוי הכוח ומשנים מצבם לרעה על יסודו, לרבות בנקים, רוכשים וצדדים רחוקים.

3. על כן, ניתן ללמוד מהתקנות כי אין די בשיקול דעת או בהנחת דעתו של הנוטריון אלא, במקרים כגון אלו יש צורך בהצגת מסמך תקף ותקין בפני הנוטריון הכולל תמונה.

4. אשר על כן, ועדת הנוטריונים סבורה כי במקרה זה ניתן לאמת את זהותו באמצעות מסמך תקף ותקין הכולל תמונה בלבד כאמור בתקנה ב1.

שאילתא מועדת הנוטריונים, נובמבר 2022

האם דרכון צריך להיות בתוקף לצורך מתן אישור נוטריוני לשם אימות חתימה?
והאם ישנה חובה לציין באישור הנוטריוני גם את מספר תעודת הזהות?

1. באשר לשאלה הראשונה: תקנה 2 לתקנות הנוטריונים תשל"ז- 1977 (להלן: "התקנות") קובעת:
"(א) נוטריון המתבקש לאמת חתימה על מסמך, לקבל ולאשר תצהיר או הצהרה אחרת או לאשר את עשייתה של פעולה אחרת על ידי אדם פלוני הניצב בפניו או לאשר שאדם פלוני חי, חייב תחילה לברר את זהותו של אותו אדם כמפורט בתקנה זו.
(ב) הוכחת הזהות היא באחת הדרכים האלה:
(1) בידיעה אישית של הנוטריון;
(2) בדרכון או בתעודת זהות המניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את תצלומו.
(ב1) על אף האמור בתקנת-משנה (ב), הוכחת הזהות של חותם על יפוי כוח לביצוע עיסקה במקרקעין היא בתעודת זהות או בדרכון בלבד.
(ג) הנוטריון יציין באישור הנוטריוני את הדרך שבה הוכחה זהותו של האדם שניצב בפניו."

2. בשל החשיבות של זיהוי החותם במסמכים בהם מעורבים צדדים שלישיים כולל בנקים, במיוחד בעסקאות מקרקעין קבע המחוקק שהזיהוי יתבצע רק באמצעות ת"ז או דרכון וזאת, בניגוד למסמכים אחרים בהם הזיהוי יכול להתבצע על פי ידיעה אישית או מסמך אחר להנחת דעת הנוטריון.

3. מכאן ניתן ללמוד מהתקנות כי אין די בשיקול דעת או בהנחת דעתו של הנוטריון אלא, במקרים כגון אלו יש צורך בהצגת מסמך תקף ותקין בפני הנוטריון הכולל תמונה.
המסקנה כי רק ת"ז או דרכון בתוקף ישמשו לשם זיהוי אדם בחתימה על ייפוי כוח בעסקת מקרקעין.

4. באשר לשאלה השנייה: תקנה 9 לתקנות עוסקת בנוסח הטופס של האישור הנוטריוני.
התקנה מורה לנו להיצמד לנוסח הטפסים הקיים ולא לסטות ממנו ויחד עם זאת, סעיף קטן ד' קובע :
"(ד) תקנה זו אינה גורעת מהאמור בסעיף 26 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981."
סעיף 26 לחוק הפרשנות קובע :  "טופס שנקבע בחיקוק - סטיה קלה ממנו, שאין בה כדי לפגוע בעיקר או להטעות, אינה פוסלת את הנעשה לפיו."

5. מכאן אנו למדים כי ניתן לבצע בטופס האישור שינויים קלים ובלבד שאינם פוגעים בטופס עצמו.

6. המסקנה מהאמור לעיל, שלצד פרטי הדרכון ומועד הנפקתו בטופס האישור הנוטריוני, ניתן להוסיף מלל המתייחס למספר תעודת הזהות המופיע בדרכון. על הנוטריון לנסח שינוי קל בלבד שלא יהא בו כדי להטעות את הקורא לחשוב שהוצגה בפני הנוטריון תעודת זהות של החותם.

שאילתא מועדת הנוטריונים, נובמבר 2022

נוטריונים ממליצים על נוטריונט

ממליץ בחום על נוטריונט. תוכנה מצוינת , חוסכת זמן ומאוד נוחה לשימוש. צוות מיומן ומקצועי שנותן מענה במהירות וביעילות על כל שאלה או בעיה.
לאתר המשרד...

עו"ד ונוטריון אילן קמינצקי,

ירושלים

ברצונינו להודות לנוטריונט על המערכת הידידותית, יעילה, חוסכת זמן ומהירה... מאז שמשרדנו החל לעבוד עם נוטריונט עבודתנו הפכה ליותר קלה ויעלה. ממליצים בחום על נוטריונט. יישר כוח וכל הכבוד.

עו"ד ונוטריון מוחמד דראוושה,

עפולה

אנחנו שמחים להמליץ על נוטריונט כי התוכנה קלה וידידותית לשימוש, חוסכת לנו זמן יקר ומרכזת מידע חשוב.
לאתר המשרד...

עו"ד ונוטריון מאיה וייס-טמיר,

רחובות

הנני ממליץ בחום על מינוי לאתר נוטריונט. השירות אדיב, מהיר ומסור. התוכנה קלה וידידותית ומפשטת את עבודת הנוטריון. התמורה שווה בהחלט.

עו"ד ונוטריון שלומי נעמן,

שלומי

... פתאום התגלה לי עולם ומלואו של נוחות . הכל נגיש, הכל פשוט... צוות התמיכה , בסובלנות, מסביר יום יום את אופן העבודה עם התוכנה ומעניק ליווי ומענה לכל שאלה. אני ממליץ בחום על נוטריונט. אני שמח על הצטרפותי ובטוח שגם אתם לא תצטערו.

עו"ד ונוטריון שחדה אבן ברי,

באר שבע

תוכנה מצוינת, נוחה וידידותית אשר מקלה ומייעלת מאוד את העבודה. צוות זריז, שירותי ומקצועי. מומלץ בחום.
לאתר המשרד...

עו"ד תומר ונוטריון ח. הנריק ריטרסקי,

בני ברק

נוטריונט היא לכל הפחות המצאה גאונית! חסכון זמן, יעילות, עדכון טפסים בהתאם לתקנות והכי חשוב - זמינות של השירות באופן אישי. תמיד אדיב, סופר מקצועי ונכון לסייע. תענוג. מאחל לנוטריונט הצלחה וצמיחה. תודה רבה!

עו"ד ונוטריון ודים מילמן,

בית דגן

ממשק פשוט, יעיל, נוח לשימוש. חישוב אוטומטי של שכר הטרחה. הוצאת אישורים תוך שתיים-שלוש דקות בלבד. שירות לקוחות מצוין, מענה מהיר לכל בעיה.

עו"ד ונוטריון איריס אסא בריינין,

גבעתיים

הדגמות

אישור נוטריון מודפס :
ההדגמה שתהפוך אתכם למקצוענים בנוטריונט

אישור נוטריון דיגיטלי :
ההדגמה היחידה שנוטריונים צריכים לראות

מרכז מידע לנוטריון

אישור נוטריון אלקטרוני נוטריונט

אימות זהות החותם/ המצהיר

אימות זהות של הלקוחות הוא הצעד הראשון עבור אישור נוטריון תקין.
חובה להקפיד על תעודה מזהה עדכנית ותקפה, בשימת לב להנחיות המיוחדות בתקנות.

אגרת נוטריון

אגרת נוטריון היא תשלום שנתי מחייב עבור כל נוטריון בישראל.
סכומי האגרות קבועות בתקנות הנוטריונים ויעודכנו אחת לשנה ב- 1 לינואר כל שנה.

סגור מסמך
דילוג לתוכן