אישור נוטריון אלקטרוני נוטריונט

אימות זהות החותם/ המצהיר

,,,,
אישור נוטריון אלקטרוני נוטריונט

בירור זהות

סעיף 2 לתקנות הנוטריונים

2. (א) נוטריון המתבקש לאמת חתימה על מסמך, לקבל ולאשר תצהיר או הצהרה אחרת או לאשר את עשייתה של פעולה אחרת על ידי אדם פלוני הניצב בפניו או לאשר שאדם פלוני חי, חייב תחילה לברר את זהותו של אותו אדם כמפורט בתקנה זו.
(ב) הוכחת הזהות היא באחת הדרכים האלה:
(1) בידיעה אישית של הנוטריון;
(2) בדרכון או בתעודת זהות המניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את תצלומו.
(ב1) על אף האמור בתקנת-משנה (ב), הוכחת הזהות של חותם על יפוי כוח לביצוע עיסקה במקרקעין היא בתעודת זהות או בדרכון בלבד.
(ג) הנוטריון יציין באישור הנוטריוני את הדרך שבה הוכחה זהותו של האדם שניצב בפניו.

האם תעודת זהות ביומטרית ללא שבב קבילה לצורך זיהוי החותם?

שאילתא למחלקת נוטריונים מיום 05/10/2021

שאלה: לאחרונה עלתה בפורומים המקצועיים שאלה בנוגע לזיהוי פונה/לקוח אשר בתעודת הזהות הביומטרית שלו חסר השבב. האם התעודה כשרה לצורך הזיהוי הנוטריוני או לא ?

תשובה (ע"י גב' רוחמה סיני, מנהלת המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה והמחלקה לרישוי נוטריונים):
התשובה שלילית. הנוטריון צריך לזהות את הלקוח עם תעודה ציבורית תקינה. תעודת זהות שנפל לה השבב אינה תקינה.

חובת הזיהוי בתעודה עם תצלום

שאילתא שנידונה בועדת הנוטריונים במרץ 2014

תקנה 2(ב) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 קובעת, כי הוכחת הזהות של מבקש שירות תהא "בדרכון או בתעודת זהות המניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את תצלומו". ברור, שתעודה ציבורית כלשהי שאינה נושאת תצלום, שלפיו ניתן לזהות את מבקש השירות, אינה קבילה. רצוי גם שהתעודה תהיה עדכנית.
הואיל וניתן לזהות את מבקש השירות על פי כל תעודה ציבורית אחרת הנושאת תצלום, יש לציין את פרטיה, כגון: על פי רישיון נהיגה, שבו לא מצויין מקום ההנפקה, ולכן לא מציינים זאת.
.יש להתאים את פרטי המסמך המזהה על פי הרישום שלו; ואם חסר פרט רישום, מובן שלא רושמים אותו.

זיהוי בדרכון

שאילתא שנידונה בועדת הנוטריונים במרץ 2014

לגבי זיהוי על פי דרכון, יש לציין את שם המדינה שהנפיקה אותו, או לדוגמא: ניתן על ידי "סמכות – סמכות ממונה דרכונים ב-_____" .
יש לציין, כי רצוי להוסיף לאישור את מספר הזהות המופיע בדרכון, שכן רישומים רשמיים במדינה הם על פי מספר תעודת הזהות, כגון במשרד רישום המקרקעין.

זיהוי בתעודת-זהות ביומטרית

סוגיה מאתר משרד המשפטים ושאילתא שנידונה בועדת הנוטריונים במרץ 2014

בתעודת הזהות הביומטרית אין ציון של מקום ההנפקה כפי שהיה עד עתה וכפי שנדרש באישורים הנוטריוניים השונים.

לאור האמור לעיל, נראה כי יש לציין באישור הנוטריוני במקום הנדרש: "שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהות(ה) הביומטרית, מספר…………שהוצא(ה) על ידי משרד הפנים בישראל ביום …………….) שינוי זה אין בו כדי לפגוע בעיקר או להטעות ואינו פוסל את הנעשה על פיו.

לתשומת הלב, יש לצרף להעתק הנשאר בידי הנוטריון צילום של תעודת הזהות הביומטרית

זיהוי בעת ביצוע פעולה בישראל או בחו"ל

סוגיה מאתר משרד המשפטים

כאשר הנוטריון מבצע פעולה בישראל, חל סעיף 2 לתקנות הנוטריונים תשל"ז – 1977.
אם הנוטריון מבצע פעולה בחו"ל, לגבי מסמך המיועד לשימוש בארץ, עליו לנהוג על פי החוק והתקנות הרלוונטיים בישראל, גם אם אמצעי הזיהוי במדינה בה הוא מבצע את הפעולה הם נוספים.

זיהוי אסיר שאין ברשותו תעודת-זהות או דרכון

סוגיה מאתר משרד המשפטים

על הפונה להוכיח בפניך את זהותו, ואם אין לו דרכון או תעודת זהות, הרי שבתעודה ציבורית אחרת המניחה את דעת הנוטריון, כך שאין לנוטריון ספק מי האדם העומד בפניו.
יש לציין באישור הנוטריוני את דרך הוכחת הזהות וכן לצרף להעתק הנשאר בידי הנוטריון את העתק התעודה.

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך
דילוג לתוכן