אישור הצהרה, תצהיר

תצהירים והצהרות


תצהירים והצהרות

סעיפים 14, 14א לתקנות הנוטריונים

14 .(א)נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת, ינהג בנוסף לאמור בחוק ובתקנות אלה, לפי הענין, גם לפי הוראות סעיף 15 או התוספת השניה לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 ,בשינויים המחוייבים.
(ב)על אף האמור בתקנה 7 לא יקבל הנוטריון תצהיר או הצהרה אחרת הכתובים בשפה שהנוטריון אינו מבין אותה.

14א. (א)נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם לענין נאמנותו לשפת המקור של תרגום שערך, יציין על גבי האישור: "אישור זה אינו מהווה אישור נכונותו של התרגום על ידי הנוטריון על פי סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976."
(ב)הנוטריון יסביר למבקש האישור קודם לעריכת האישור את משמעות ההערה על גבי האישור כאמור בתקנת משנה (א).


האם שכר הטרחה עבור תצהיר משתנה בהתעם למספר העמודים?

שאילתא שנדונה בועדת נוטריונים ביולי 2014

לא. מדובר בסכום אחיד הקבוע בתקנות, ולא ניתן לגבות יותר, אם מספר עמודי התצהיר גדול יותר.