שכר הנוטריון

שכר הנוטריון: מחוץ למשרד


עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון

סעיף 9 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978

9.    (א)    עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר - למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו - נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:
(1)    לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו    533
(2)    לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה    164
(ב)    נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.
(ג)    יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.


נתבקשתי להגיע אל מחוץ למשרדי על מנת להחתים מספר אנשים על 4 טפסים שונים (חותם אחד על כל טופס). מהו שכר הטרחה שעלי לחייב בגין שירות שניתן מחוץ למשרד?

סוגיות בעבודת הנוטריון באתר המחלקה לרישוי נוטריונים

תקנה 9 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל"ט -1978 מסדירה את נושא "החתימה בפני נוטריון שלא במשרדו".
בהתאם לתקנה 9 יש לחייב את השכר הרגיל + הוצאות נסיעה +שכר על פי שעה הנקוב בתקנות.
על פי תקנה 9 (ב) נראה כי השכר לגבי הוצאות הנסיעה מתחלק בין כל מבקשי השירות.


קול קורא לציבור הנוטריונים - הקפדה על גביית שכ"ט בהתאם לתקנות

המחלקה לרישוי נוטריונים במרד המשפטים וועדת הנוטריונים

לאחרונה התברר, כי ישנה תופעה של מתן אישורים נוטריונים מחוץ למשרדו של הנוטריון (למשל בסניפי בנק, עבור אימות חתימה על מסמכים הנדרשים לצורך ליווי בנקאי), בהם הנוטריון אינו גובה את התוספת הנדרשת עבור פעולה נוטריונית שנעשית שלא במשרדו של הנוטריון, בהתאם לתקנה 9 לתקנות. להמשך קריאה...