שכר הנוטריון

שכר הנוטריון: אי-גביה


תקנות חדשות לעניין אי-גביית שכר-נוטריון: פברואר 2017

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) (תיקון) פברואר 2017

הקליקו על התמונה לקריאת התיקון:

תרנות הנוטריונים - שכר שירותים - תיקון 2017תקנות נוטריונים - שכר שירותים - תיקון - 2017 - ב


אתר משרד המשפטים פברואר 2017

ביום 13/02/2017 תוקנו תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) (תיקון), התשע"ז - 2017 ותקנות הנוטריונים (תיקון), התשע"ז - 2017.
בהתאם לתקנות, נוטריון רשאי לתת למבקש שירות פטור חלקי או מלא מתשלום שכר שירותים במקרים הבאים:
1. מבקש השירות הוכיח לנוטריון כי הוא חסר אמצעים
2. מבקש השירות המציא לנוטריון אישור כי הוא "עולה חדש"/תושב חוזר" וטרם עברו 7 שנים מיום שעלה
3. השירות התבקש עקב טעות של הנוטריון.
התקנות נכנסו לתוקף ביום פרסומן (13/02/2017). לצפייה בפרסום לחץ כאן


מתוך פרוטוקול ישיבת ועדת נוטריונים פברואר 2017

השכר שגובים הנוטריונים בגין שירותיהם הוא קבוע ומתעדכן מידי שנה על ידי משרד המשפטים.
סעיף 34(5) לחוק הנוטריונים קובע, שגבייה או דרישת שכר שהוא למטה מן הקבוע  מכוחו של החוק "ללא טעם מספיק" מהווה עבירת משמעת. תקנה 17 מאפשרת לנוטריון לרשום על האישור את הסיבה לאי גביית השכר, אך אינה מפרטת, באלו מקרים יוכל הנוטריון שלא לגבות שכר.
במהלך השנים התקבלו בלשכה פניות רבות של נוטריונים, שביקשו לתת הנחות בשכ"ט ללקוחות נזקקים, מעוטי יכולת, עולים חדשים וכיו"ב. הם ביקשו את הנחיות הלשכה על מנת שלא להיות חשופים לדין משמעתי בשל גביה שלא בהתאם לתעריף הקבוע שמפרסם משרד המשפטים.
ועדת הנוטריונים של הלשכה גיבשה בעבר (בישיבתה מיום 6.1.03) מדיניות, לפיה יוכל הנוטריון לתת הנחה במספר מקרים, ביניהם: שירות לקולגה או למי שהוא חוסר אמצעים או מוגבל מאד, שירות לעולים חדשים (לתקופה מוגבלת) או עקב טעות של נוטריון בעריכת המסמך.
ביום 13.2.17 פורסמו תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) (תיקון), התשע"ז – 2017, המסדירות את התנאים למתן פטור מלא או חלקי מגביית שכר, ומאפשרות לנוטריון להפעיל שיקול דעת שלא לגבות שכר, כולו או חלקו, בעד שירות שנתן בהתקיים אחד התנאים: שירות למי שהוא חסר אמצעים, שירות לעולה חדש או לתושב חוזר או עקב טעות של נוטריון בעריכת המסמך.
משרד המשפטים אימץ את מדיניות ועדת הנוטריונים, שסברה, שיש להסדיר את המקרים בהם יוכל הנוטריון לתת הנחה מבלי להיות חשוף לדין משמעתי, גם אם אין חפיפה מלאה בין מקרי הפטור שהציעה הוועדה בזמנו למקרים שהוסדרו לבסוף בתקנות.

שימת הלב,  כי על פי התקנות אין אפשרות לנוטריון לפטור מתשלום או לתת הנחה לקולגה, עמית למקצוע – עו"ד או נוטריון.

יובהר, למען הסר ספק, כי החלטתה הקודמת של הוועדה מיום 6.1.03  בטלה בעקבות הסדרת הנושא בתקנות, והן המחייבות את הנוטריון בעת גביית השכר עבור השירות הנוטריוני.


גביית שכר גבוה או נמוך מהתקנות

סוגיה מאתר משרד המשפטים

על פי תקנה 17 לתקנות הנוטריונים, על הנוטריון לציין את השכר שגבה בעד האישור או שמבקש השירות חייב בו. במידה והנוטריון אינו גובה את השכר המגיע לו בעד האישור, עליו לציין באישור את הסיבה לאי גבייתו.
לתשומת לבכם, גביית שכר שהוא למעלה או למטה מן הקבוע בתקנות מהווה עבירת משמעת לפי סעיף 34 לחוק. ועדת הנוטריונים של לשכת עורכי הדין קבעה כי הנוטריון רשאי שלא לגבות שכר אך ורק במקרים הבאים: שירות לעמית (קולגה שהוא נוטריון); שירות לאדם חסר אמצעים או מוגבל מאוד, המוכר על ידי הרשויות ככזה; הוצאת אישור נוטריוני חלופי עקב טעות של הנוטריון.

 


1 מחשבה על “שכר הנוטריון: אי-גביה”

  1. פינגבאק: אישור נוטריון ללא שכר טרחה | נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון

סגור לתגובות