יפוי כוח: מקרקעין

יפוי כוח: מקרקעין

,,,,,,,,,
יפוי כוח: מקרקעין

בירור זהות החותם בעסקת מקרקעין

סעיף 2(ב1) לחוק הנוטריונים

2. (ב1) … הוכחת הזהות של חותם על יפוי כוח לביצוע עיסקה במקרקעין היא בתעודת זהות או בדרכון בלבד

יפוי כוח לעסקאות מקרקעין

סעיף 20 לחוק הנוטריונים

20. (א) יפוי-כוח כללי ויפוי-כח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו בני-תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו; הוראה זו אינה גורעת מסעיף 91 לחוק הלשכה.
(ב) סעיף זה אינו חל על יפוי-כוח שניתן בחוץ לארץ לפי דיני המקום שבו ניתן

יפוי כוח למקרקעין ויפוי כוח יוצא חוץ

סעיף 20 לתקנות הנוטריונים

20. נוטריון יודיע למנהל לענין חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג–1963 ,על כל יפוי כוח שנחתם בפניו והנוגע לזכות במקרקעין או לזכות באיגוד מקרקעין כמשמעותן בחוק האמור. תקנה זו לא תחול על יפוי-כוח הנוגע לזכות בדירה בבית משותף.

האם ניתן להגביל בזמן את תוקפו של יפוי כוח נוטריוני?

שאילתא שנדונה בועדת הנוטריונים במרץ 2003

התשובה מורכבת:
1. אם יפוי הכח הינו "בלתי חוזר" – הרי מעצם הגדרתו תוקפו אינו מוגבל, אלא אם נאמר בו אחרת, שכן מייפה הכח אינו רשאי לחזור בו. כוחו בדרך כלל יפה גם אחרי פטירת מייפה הכח, והוא מחייב את יורשיו ואת באי כוחו החוקיים.
2. לאחרונה, החליטה ועדת הנוטריונים, כי אין מניעה שיפוי כח "בלתי חוזר" יוגבל בזמן, ואז יהא בלתי חוזר לתקופה הנקובה בו. אולם על מנת שלא להטעות – יש לציין בכותרת יפוי הכח, כי הינו "בלתי חוזר לתקופה מוגבלת" עם אפשרות לציין את תקופת ההגבלה.
3. לגבי יפוי כח (שאינו בלתי חוזר) המקנה למיופה הכח כח לרישום פעולה בפנקס המקרקעין או בכל פנקס אחר המתנהל על פי חיקוק – לא תירשם פעולה כזו אם עברו עשר שנים מיום המינוי או ההרשאה, אלא אם הוגשה בכתב הסכמת הממנה או המרשה לפעולה ולא עברה שנה מיום מתן ההסכמה, או אם בית המשפט התיר את הרישום, זאת בהתאם להוראת סעיף 6 לחוק להגנת הרכוש מופקד, התשכ"ה- 1964. מכאן אנו למדים כי בכפוף לאמור לעיל, שאר הכוחות המוקנים ביפוי הכח – אינם מוגבלים בזמן – עד פטירתו של מייפה הכח.

האם ניתן לבטל חלקית יפוי כוח נוטריוני?

שאילתא שנדונה בועדת הנוטריונים במרץ 2003

נניח לדוגמא, שאדם ייפה את מיופה כוחו להשכיר ולמכור נכס. לאחר מכן הוא רוצה לבטל את ההסמכה "למכור" בלבד. האם יוכל לבטל רק את החלק בייפוי הכוח, המסמיך את מיופה הכוח "למכור" את הנכס ?
ועדת הנוטריונים סבורה כי הדבר אפשרי. הודעת הביטול תהא בהתאם לתקנות, אך יצויין בה שהיא חלקית, כאמור.

אמנת האג
אמנת האג

אמנת האג אתר אמנת האג רשימת המדינות החברות באמנה אמנת האג: תקנות לביצוע תקנות לביצוע

קראו עוד »

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך
דילוג לתוכן