אינדקס הנוטריונים

מעמד מקצועי-משפטי


הגבלות על שותפות

סעיף 26 לחוק הנוטריונים

26. (א) נוטריון לא יעסוק במקצועו בשותפות עם מי שאינו נוטריון, ולא ישתפו בהכנסותיו בתמורה לשירותים,לסיוע או לתועלת אחרת למקצועו; אולם רשאי נוטריון לשתף בהכנסותיו את אלמנתו ואת היתומים הקטינים של כל אחד מאלה:
(1)שותפו או שותפו שפרש, אם נפטר בעודו נוטריון;
(2) נוטריון שאת משרדו רכש.
(ב) נוטיון יבצע פעולה נוטריונית בשמו בלבד, אף אם הוא עוסק בשותפות עם נוטריון אחר.
(ג) סעיף זה אינו בא למנוע שותפות בין עורך דין שהוא נוטריון לבין עורך דין שאיננו נוטריון.


איסור עיסוק כשכיר

סעיף 27 לחוק הנוטריונים

27. במילוי תפקידו לא יעבוד הנוטריון כשכיר.