ביטול יפוי כוח

יפוי כוח: ביטול

תגיות:
ביטול יפוי כוח

ביטול יפוי כוח ומסמכים אחרים

סעיף 5 לתקנות הנוטריונים

5. (א) מי שנתן יפוי כח בפני נוטריון, או חתם בפניו על מסמך אחר בין שהנוטריון ערך אותם ובין שאימת את חתימת החתום עליהם, ויפוי הכח או המסמך האחר ניתנים לביטול על פי האמור בחוק השליחות, תשכ"ה-65, או כל דין אחר על ידי מי שנתן אותו או חתם כאמור, רשאי להודיע לנוטריון על ביטולם.
(ב) ההודעה תינתן בפני הנוטריון עצמו, או תהא בכתב כשחתימתו של המבטל תהא מאומתת על ידי נוטריון אחר.
(ג) נתקבלה הודעת הביטול, ירשום אותה הנוטריון כהערה בעותק של יפוי הכח או המסמך השמורבידיו, ויציין בהערה את תאריך קבלת ההודעה, ולא יוציא העתק מאושר מהם אלא אם ישא ההעתק את ההערה בדבר הביטול; ההערה תכלול אזהרה שאין בה אישור בדבר תקפו של הביטול.
(ד) בתקנה זו, "מסמך אחר" -למעט חוזה לפי חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

ביטול יפוי כוח

סוגיה שנדונה בועדת הנוטריונים באוקטובר 2003

כל יפוי כוח (להוציא יפוי כוח בלתי חוזר) ניתן לביטול על ידי עושהו.
על פי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז – 1977, רשאי מייפה הכוח להודיע לנוטריון שבפניו נעשה יפוי הכוח על ביטולו.
על פי פיסקה ב' לתקנה, ההודעה על הביטול יכולה להינתן לנוטריון, כאמור לעיל, או "בכתב כשחתימתו של המבטל תהא מאומתת על ידי נוטריון אחר". כלומר, הודעת הביטול אינה חייבת להיעשות אצל הנוטריון שאישר את יפוי הכוח, אלא יכולה להיעשות בכתב אצל נוטריון אחר.
הערות:
בטופס הביטול שמוציא הנוטריון יש הערה כי "אין באישור זה ערובה לתקפו של הביטול". המשמעות היא, שאם מיופה הכוח פעל כדין על פי יפוי הכוח הנוטריוני (טרם ביטולו) והתחייב לפעולות משפטיות עתידיות – לדוגמא, אין הביטול מבטלן אוטומטית.
על המבטל, מייפה הכוח, לעשות את כל הנדרש כדי לגרום לאפקטיביות של הביטול, קרי: עליו למשוך את יפוי הכוח או את יפויי הכוח שביטל מהמחזיק או מהמחזיקים בהם. אם אין באפשרותו לעשות כן, עליו להודיע למיופה הכוח את דבר הביטול וכי אינו רשאי לפעול יותר בשם מייפה הכוח.
אם מיופה הכוח פעל בשם מייפה הכוח, לדוגמא – בבנק מסויים, על מייפה הכוח להודיע לבנק, כי יפוי הכוח שנתן בוטל, ואין מיופה הכוח רשאי יותר לפעול על פי יפוי הכוח שבוטל.

ביטול חלקי של יפוי כוח

סוגיה שנדונה בועדת הנוטריונים בדצמבר 2003

האם ניתן לבטל חלקית יפוי כוח נוטריוני?
נניח לדוגמא, שאדם ייפה את מיופה כוחו להשכיר ולמכור נכס. לאחר מכן הוא רוצה לבטל את ההסמכה "למכור" בלבד. האם יוכל לבטל רק את החלק בייפוי הכוח, המסמיך את מיופה הכוח "למכור" את הנכס?
ועדת הנוטריונים סבורה כי הדבר אפשרי.
הודעת הביטול תהא בהתאם לתקנות, אך יצויין בה שהיא חלקית, כאמור.

מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
יפוי-כוח: בנק
יפוי כוח: בנק

תיקונים ביפוי-כוח שנמסר לבנק סוגיה שנדונה בועדת הנוטריונים בתאריך 22/11/2018 האם מותר לנוטריון לבצע תיקונים

קראו עוד »

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980