נוטריון אתיקה מקצועית

אתיקה מקצועית

תגיות:
נוטריון אתיקה מקצועית

אתיקה מקצועית

סעיפים 21-25 לחוק הנוטריונים

21. נוטריון ישמור על כבוד המקצוע ויימנע מכל דבר העלול לפגוע בכבוד המקצוע
22. במילוי תפקידיו יפעל נוטריון בנאמנות ובמסירות; נתבקש הנוטריון לבצע פעולה בשביל יותר מאדם אחד, חב הוא בנאמנות שווה לכל הצדדים ואין נפקא מינה מי מהם משלם את שכרו.
23. נוטריון לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו אלא בהתאם לכללים שהותקנו לפי סעיף 55לחוק הלשכה; כן יחולו על נוטריון הכללים שהותקנו לפי הסעיף האמור, לענין ציון השם והמקצוע.
24. לא ישדל נוטריון, בעצמו או על ידי אחר, למסור לו עבודה מקצועית.
25. לא ישתמש נוטריון לציון מקצועו אלא בתואר "נוטריון" או בתואר לועזי מקביל שנקבע בתקנות ובתואר זה בלבד; אין בהוראה זו כדי למנוע את השימוש בתואר אקדמי או בתואר שדין אחר מסדיר את השימוש בו.

סודיות הנוטריון

סעיפים 28-29 לחוק הנוטריונים

28. (א) נוטריון ישמור בסוד כל דבר שהובא לידיעתו על ידי מי שנזקק לשירותיו שנעשו על פי דין, זולת אם נאמר אחרת בחיקוק או אם ויתר הלקוח בכתב על שמירת הסודיות.
(ב) העובד בשירותו של נוטריון ישמור על סודיות הענינים המגיעים לידיעתו במהלך שירותו באותה מידה שבה חייב הנוטריון בעצמו לשמור על סודיותם.
(ג) נוטריון חייב לנקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח שעובדיו ישמרו על הסודיות כאמור בסעיף זה.
(ד) סעיף זה לא יחול על גילוי שנצטווה עליו הנוטריון או עובדו לפי צו בית משפט או בהליך משפטי.
29. לא ישתמש נוטריון בידיעה שהגיעה אליו במילוי תפקידו ממי שנזקק לשירותו לכל מטרה
זולת למען אותו אדם שנזקק לשירותו כאמור או ברשותו.

סיוע לעבירה

סעיף 47 לחוק הנוטריונים

47. נוטריון המשתמש בסמכותו לגבי מסמך ביודעו כי המסמך נועד לביצוע עבירה פלילית או שבעריכתו היה משום עבירה פלילית, דינו -מאסר שלוש שנים או כדינו של האשם באותה עבירה, הכל לפי העונש החמור יותר

התחזות לנוטריון

סעיף 48 לחוק הנוטריונים

48. מי שאינו מוסמך לכהן כנוטריון ומתחזה להיות נוטריון, דינו -מאסר שלוש שנים

מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980