תעודה רפואית

תעודה רפואית

תגיות:
תעודה רפואית

תעודה רפואית

סעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים

"לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון."

נוהל קבלת תעודה רפואית מבית-החולים

פניית ועדת נוטריונים ארצית ליועצת המשפטית של משרד הבריאות מיום 07/01/2016

הועדה דנה בגיבוש נוהל שיסדיר את אופן מתן התעודה הרפואית באמצעות רופא של בית החולים, בשיתוף עם משרד הבריאות. במסמך המצ"ב נסקרו בקצרה העקרונות שיהוו מצע לגיבושו של הנוהל המבוקש:
א. על פי תקנות הנוטריונים, כל פעולה נוטריונית, הנעשית ע"י אדם המאושפז בבית חולים, צריכה להיות מלווה בתעודה רפואית הנושאת את תאריך יום ביצוע הפעולה, אשר מאשרת את כשירותו הרפואית של מבקש השרות לעשות את אותה פעולה בפני נוטריון. לצורך כך, נזקקים הנוטריונים לרופא במוסד בו מאושפז מבקש השרות.
ב. על הנוטריון לפנות בכתב אל מנהל המחלקה בה מאושפז מבקש השרות. הבקשה תכלול הסבר קצר על סוג הפעולה הנוטריונית אשר המאושפז מבקש לעשות, מבלי שתהיה פגיעה בחיסיון עו"ד-לקוח.
לבקשה יצורף עותק ריק של התעודה הרפואית לפי הדוגמא שבתוספת הראשונה לתקנות הנוטריונים, על מנת שמנהל המחלקה ו/או הרופא יידע מראש את מהות האישור המבוקש.
ג. מנהל המחלקה יתאם עם הנוטריון מועד לבדיקה הרפואית ולעשיית הפעולה הנוטריונית, זאת בתוך פרק זמן שלא יעלה על 7 ימים באופן רגיל, ויכול שיעשה תוך פרק זמן קצר יותר במקרה דחוף שנסיבותיו יפורטו בכתב הבקשה הנ"ל.
ד. במועד המתואם, ייפגש הנוטריון טרם הבדיקה עם הרופא, שהוסמך ע"י מנהל המחלקה למתן השירות, ויציידו בתעודה רפואית (אם אין בידי הרופא התעודה לפי התקנות).לאחר הבדיקה (ובהנחה שמבקש השירות כשיר), ימלא הרופא את התעודה וימסור אותה לידי הנוטריון.
ה. התעודה עצמה או תוכנה לא יימסרו לצד שלישי ע"י הנוטריון, מבלי לקבל את אישור מבקש השירות על הסרת החיסיון הרפואי.
ו. אם מצא הרופא, כי מבקש השרות איננו כשיר לעשות פעולה בפני הנוטריון, יודיע הרופא לנוטריון את החלטתו / קביעתו.
ז. מאחר שהתעודה הרפואית הנ"ל אינה תעודה המונפקת לצורך או אגב ריפוי אלא לצורך משפטי, תישקל קביעת אגרה בגין קבלת התעודה, שבעלותה יישא מבקש השירות.

כמו כן, אם תיקבע אגרה, תישקל קביעת מקרים חריגים, בהם מבקש השירות יהיה פטור מתשלומה.

שמירת סודיות רפואית

סוגיה מאתר משרד המשפטים

האם נוטריון, שאימת חתימה על יפוי כוח בהסתמך על תעודה רפואית, רשאי להציג את התעודה הרפואית עפ"י הוראה בכתב מאת מיופה הכוח (הפועל בשם מייפה בכוח)?

תקנה 4 (ה) לתקנות הנוטריונים קובעת כי "לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון".
על פי סעיף זה, הנוטריון יצרף את התעודה הרפואית לעותק האישור הנשמר בידיו.

סעיף 28 לחוק הנוטריונים קובע: "נוטריון ישמור בסוד כל דבר שהובא לידיעתו על ידי מי שנזקק לשירותיו שנעשו על דין, זולת אם נאמר אחרת בחיקוק או אם ויתר הלקוח בכתב על שמירת הסודיות.

על פי האמור בסעיף 28 לחוק הנוטריונים נראה כי ניתן להעביר את התעודה הרפואית רק במידה והלקוח (מייפה הכח) ויתר בכתב על שמירת הסודיות. לדעתנו, וכך גם על פי המלצת ועדת הנוטריונים בלשכת עורכי הדין, יש לציין על גבי האישור הנוטריוני. הערה: "הוצגה בפני הנוטריון תעודה רפואית כדין".

מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980