אגרת נוטריון

נוטריון אגרה שנתית

תשלום אגרת נוטריון באתר משרד המשפטים אגרה שנתית לנוטריון סעיף 6 לחוק הנוטריונים, תיקון מס' 5, תשנ"ד-1993 6. (א) בעל רשיון נוטריון ישלם, לא יאוחר מ-31 בינואר של כל שנה, אגרה שנתית ששיעורה נקבע בתקנות; לא שולמה האגרה כאמור, יווספו לה תוספות אלה: (1) שולמה האגרה בתקופה שבין 1 בפברואר ובין 31 במרס – 10%; …

אגרת נוטריון לקריאה »