נוטריונט | תקנון האתר

השימוש באתר נוטריונט, לרבות רכישת מנוי לממשק החכם לנוטריון ו/או ההצטרפות לאינדקס הנוטריונים, מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאים הבאים:


1.
הגדרות

בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלא אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:

 1. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון: ע.א., ע.פ. 032227415 (להלן: נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון)
 2.  "משתמש": אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר באופן מקוון, באמצעות רשת האינטרנט, לרבות מי שעושים שימוש בשירותים המוצעים באתר, אם בחינם ואם בתשלום.
 3. "מצטרף": נוטריון שהצטרף מרצונו החופשי לאינדקס הנוטריונים באתר;
 4. "מנוי": מי שרכש מינוי שנתי לתוכנת נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון, בהתאם לתנאי הרכישה באתר.

2.
כללי

 1.  הוראות תקנון זה יחולו על כל משתמש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 2.  גלישה באתר ו/או הצטרפות לשירותים המוצעים בו ו/או שימוש במידע המופיע בו ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווים את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. על כן, באם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 3.  בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 4.  כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

3.
עוגיות

 האתר עשוי להפעיל עוגיות ("COOKIES" – קוד מחשב פשוט שנועד לזהותכם) שמטרתן להקל על הגלישה באתר, להפוך אותו לנוח יותר עבורכם או להפנות אליכם ולידיעתכם מידע כזה או אחר שנחשוב שמעניין אתכם. בכל מצב בו אינכם מעוניינים בכך, אנא בטלו בדפדפן שלכם את האפשרות לעוגיות.

 

4.
תניית פטור

אתר נוטריונט עושה את מירב המאמצים להנגיש לציבור מידע אמין ומדויק. כל המידע המקצועי המופיע באתר מלווה במראי-מקום מדויקים וכולו נסמך על ציטוטים של המקור עצמו. בכל מקרה של טעות קולמוס או אחרת, האמור בחוק בלבד הוא שקובע. כמו כן, השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר, והסתמכות על האמור באתר היא באחריות המשתמש בלבד.

 

5.
הצטרפות לשירותים
בתשלום באתר

 1. רכישת מנוי לממשק נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון הינה בתשלום דמי מנוי כמפורט באתר ובמסמך תנאי הרכישה.
 2.  שם המשתמש והסיסמה ישלחו למנוי בהקדם האפשרי ובהתאם לעומס הפניות באתר. שם המשתמש והסיסמה הם אישיים ורק הנוטריון וצוות המשרד רשאים לעשות בהם שימוש.
 3. מובהר בזאת, כי המנוי מצהיר שהפרטים שמסר במעמד ההצטרפות, ובכללם השפה או השפות אותן הוא דבר, הם אמת לאמיתה. היה והגיע לידיעת מפעילי האתר כי המנוי מסר פרטים שקריים במעמד ההצטרפות – תיחסם כניסתו לאתר באופן מיידי והוא יהיה חשוף לתביעות משפטיות בגין פגיעה בשמם הטוב של האתר ומפעיליו. מובהר בזאת, כי נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון מחויבת לדווח לרשויות אודות כל מנוי שמסר פרטים שקריים אודות עיסוקו, כתובתו או השפות אותן הוא דובר, והמצטרף בלבד ישא באחריות לנזקים הכלכליים והאחרים שיגרמו לאתר נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון בגין מעשיו.
 4. על המנוי חלה חובה לוודא שכל פעולה שהוא מבצע באתר באמצעות מערכת נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון אינה עומדת בסתירה לחוק.
 5. משרדים ובהם יותר מנוטריון אחד ירכשו מנוי עבור כל נוטריון בנפרד ויקבלו פרטי כניסה עבור כל נוטריון.
 6. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המנוי או לקצר אותה, בהתאם לצורך ולנסיבות.
 7. התשלום בגין רכישת מנוי לנוטריונט | הממשק החכם לנוטריון יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ויתאפשר אך ורק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, בהתאם לתנאי הסליקה באתר במועד הרכישה.
 8. ידוע למנוי כי תנאי מוקדם לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון
 9. למידע נוסף אודות השירותים בתשלום יש לעיין בתנאי הרכישה שבאתר זה.

6.
הצטרפות לאינדקס
הנוטריונים באתר

 1.   נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון מעניקה לציבור הנוטריונים (ובכלל זה גם נוטריונים שאינם נמנים על לקוחותיה) שירות פרסום חינם באמצעות אינדקס הנוטריונים. נוטריון המעוניין להצטרף לאינדקס הנוטריונים ימלא את פרטיו בטופס ההצטרפות ויופיע באופן מיידי באינדקס הנוטריונים באתר.
 2. אינדקס הנוטריונים משמש את ציבור האזרחים הזקוקים לאישור נוטריון ומובהר בזאת, כי נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון אינה נושאת באחריות לאופן התנהלות הפונים מול הנוטריונים ואינה ערבה ללידים בשום אופן. הפרסום ניתן כשירות בלבד לנוטריונים ואין נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון יכולה להבטיח ביצועה של עסקה כלשהי בעצם הפרסום.
 3. מובהר בזאת, כי המצטרף יודע כי במעמד ההצטרפות עליו למסור את פרטי ההתקשרות עמו לנוטריונט | הממשק החכם לנוטריון וכי אתר נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון ומפעיליו לא יעבירו פרטים אלה לצד ג' ולא יעשו בהם כל שימוש מסחרי או אחר עבור צד ג'. מובהר, כי המצטרף מסכים לקבל מידע מאתר נוטריונט בלבד אודות השירותים שהאתר מציע – בתשלום ושלא בתשלום, ואין בכוונת אתר נוטריונט לבצע כל שימוש אחר בפרטי הנוטריון, כפי שמסר אותם במעמד ההצטרפות לאינדקס הנוטריונים.
 4. ידוע למצטרף כי הצטרפות לאינדקס בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצטרפות הנחזית לפי שיקול דעתה להיות רכישה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן תהיה נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלה.

7.

נוטריונט מתחייבת:

 1. לעשות את מירב המאמצים לספק למנויים שירות רציף בכל זמן.
 2. לעשות את מירב המאמצים על מנת לעמוד בדרישות חוק הנוטריונים 1976 ותקנות הנוטריונים 1977, ולמסור באתר מידע נכון ואמין בלבד, ולתפעל את השירותים שהיא מספקת בהתאם לדרישות חוק הנוטריונים ותקנות הנוטריונים כאמור לעיל
 3. לעשות את מירב המאמצים המקובלים בענף לשמירה על סודיות מלאה של כל הנתונים והמידע המוזנים לאתר ע"י המנויים, להקפיד על אבטחה מקסימלית והזכיר למנויים לשמור כראוי על מאגרי הנתונים האישיים שלהם.
 4. לספק למנויים שירות לקוחות איכותי, סבלני, אדיב ומקצועי בשעות הפעילות, שהן  9:00 עד 18:00 בימים א'-ה' למעט חגים, ערבי חג, חול המועד ומועדים מעין אלו. מתן תמיכה  מותנה ברמת ידע והבנה סבירים של סביבת WINDOWS ואינטרנט של המצטרף או מי מעובדיו או הקשורים אליו וכן בצפייה בסרטוני ההדגמה שיפורסמו באתר.
 5. לספק מידע והסברים מקוונים אודות אופן  הפעלת התכנה באתר האינטרנט שלה.
 6. לספק מענה מיידי ולא יאוחר מ-1 שעה לבקשה לתמיכה, בשעות העבודה של המשרד. יחד עם זאת, מובהר כי במקרים של תקלות טכניות בשרת האינטרנט, וכאשר נבצר ממפעילי האתר לקבל את הבקשות במועדן, יחול עיכוב במשלוח הסיסמה של עד יום עסקים אחד.
 7. לתקן שגיאות ו/או תקלות באתר במידת האפשר ובזמן סביר, בכפוף לכך שההודעה על שגיאה ו/או תקלה במערכת ו/או ליקוי תובא לידיעת נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון.
 8. לשמור על פרטיות המצטרף ועל סודיות המידע המאוחסן באתר, לא להעביר מידע זה לצד שלישי, לא לעשות בו שימוש ולא לחשוף אותו לגורם שלישי.

8.
הגבלת אחריות

 1. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון לא תישא בשום אחריות כספית כלפי המשתמש ו/או המצטרף ו/או המנוי בשום מצב או ובשום תנאי. ט.ל.ח.
 2. מעבר לאמור לעיל לא תשא נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון בשום אחריות אחרת במפורש או מכללא, לרבות תשלום בגין דמי נזק פיצויים ישירים, עקיפים, ו/או אחרים שיגרמו למשתמש ו/או למצטרף ו/או למנוי ו/או לצד שלישי כלשהו, או תשלום בגין הפסדים, אבדן רווחים, בין אם נבעו משימוש בשירותים של נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון או מדרך ביצועם, ו/או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי-שימוש באתר או במידע/נתונים שהופק ממנו/ טופל על ידו.
 3. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון אינה אחראית לכל תוצאות השימוש באתר, לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות המצטרף, והמשתמש ו/או המצטרף ו/או המנוי מסכימים בזאת כי לא תהא להם כל תביעה בנדון.
 4. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון אינה אחראית לתוכן מודעות ופרסומות המופיעות באתר. האחריות לכך היא של המפרסמים בלבד.
 5. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון אינה אחראית למידע המצוטט על ידה מאתרי המחלקה לרישוי נוטריונים ולשכת עורכי הדין. המידע מובא בשיטת "העתק-הדבק" וכולל קישור ישיר למפרסם המקורי של המידע. האחריות לוודא את נכונות המידע ואמיתותו היא של המשתמש.
 6. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון עושה כל מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין, רציף ובאיכות גבוהה. עם זאת, החברה ו/או הנהלת האתר אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או ללא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה ו/או הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל החברה או אצל מי מספקיה.
 7. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות טקסט שישלחו למכשירי הטלפון של למצטרפים ע"י משתמשים אחרים, החשופים למספרי הטלפון של המצטרפים באינדקס הנוטריונים), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

9.
זכויות יוצרים,
סעדים ופיצוי

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים
 2. באתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, (בין אם נרשמו ובין אם לא) תמונות וטקסטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 5. השם "נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון" וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
 6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS (כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, בין אם נרשמו ובין אם לא, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
 8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
 10.  אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame ,(סמויה או גלויה.
 11. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. התחייבות זו לאי הפצה כוללת גם את קבצי הטפסים לאישורים נוטריוניים הכלולים באפליקציות.
 13. המשתמש מצהיר כי השירותים, המידע, הסודות המסחריים והמקצועיים הינם קניינה של נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון.
 14. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשירותים מוגנים על פי חוק זכויות יוצרים וכי העתקה בלתי חוקית של השירותים ו/או כל הפרת זכויות יוצרים בשירותים הנן נשוא לתביעה אזרחית הגוררת פיצויים וצווי מניעה ומהווה הפרה פלילית לפי תיקון מס' 5 לפקודת זכויות היוצרים התשמ"ח 1988, המטיל עונש של 3 שנות מאסר או 250,000 שקל קנס.
 15. המשתמש מצהיר כי הוא מבין את גודל הנזק העלול להגרם לנוטריונט | הממשק החכם לנוטריון בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, וכי יפצה את "נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון" בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, כולם או חלקם בין על ידו, בין על ידי מי מעובדיו ו/או כל צד שלישי שלו, ובין היתר מתחייב מראש לשלם לנוטריונט | הממשק החכם לנוטריון בגין כל הפרה כאמור פיצויים מוסכמים בסך 500,000 ₪.

10.
שמירה על סודיות

 1. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
 2. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות המנויים, שהם לקוחותיה.
 3.  החברה ו/או הנהלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטי המנוי, ופרטיו לא יועברו לגורם שלישי (למעט חברות האשראי), אלא אם מתחייב בחוק.
 4.  החברה משתמשת בחברת NETPAY חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע.
 5. NETPAY עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי, התשלום הנו תשלום מאובטח ועומד בתקן DSS-PCI.
 6. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המצטרף. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המצטרפים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.
 7. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

11.
שירותי צד ג'

נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון עשויה להכיל קישורים או לאפשר גישה לאתרי אינטרנט וליישומים שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיות המורשה בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט או יישומים אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לשירותים הניתנים בהם. אין במתן הגישה לאתרים וליישומים אלו באמצעות התוכנה משום אישור לחומר המופיע בהם, ו/או להקנות זכות שימוש כלשהי במידע ובתכנים המצויים בהם ו/או כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתרים או יישומים אלו הינו באחריות המשתמש בלבד.

 

12.
הערות כלליות
ודגשים

 

 1. מוסכם על הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית לגבי הסכם זה הנה של בתי המשפט במחוז תל אביב יפו בישראל.
 2. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון שומרת על הזכות בכל עת להוריד ו/או להוסיף מוצרים למכירה באתר וכן לשנות את מחירם. מצטרף שביצע עסקה במחיר מסוים לא יוכל לבקש לקבל את המוצר במחיר אחר אם לאחר ביצוע ההזמנה על ידו שונה מחיר המוצר.
 3. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות. במקרה שבו לא ישלח המצטרף או מי מטעמו אישור בדואל חוזר על העסקה, תתבטל העסקה באופן אוטומטי, ללא הודעה למצטרף מטעם נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון.
 4. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון מתחייבת שפרטי המצטרף לאתר ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון לגורמים שלישיים חיצוניים.
 5. נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד השימוש.

 

 

סגור מסמך

ביטול אישור שגוי או נטוש

הנחיות: ביטול אישור שגוי או נטוש

שימו לב:
כאן מבטלים אישור שנרשם ביומן ושנתגלתה בו טעות,
או שהלקוח לא הגיע לאסוף אותו.
(זהו אינו אישור ביטול של מסמך נוטריוני לבקשת הלקוח)

הקליקו על ההנחיות למידע על תהליך הביטול (2 דקות):

לאישור שננטש ע"י הלקוח: משאירים אותו כמות שהוא
לאישור שגוי שנמסר ללקוח: הלקוח חייב להחזיר את האישור, ומומלץ מאוד שיחזיר גם את העותקים, אם יש
לאישור שגוי שתויק בקלסר הנוטריון: להוציאו מהקלסר

מפרידים את הנספחים מהאישורים השגויים:
1.  לפתוח את סיכות-השדכן ואת הסרט האדום ולהפריד את הנספחים מהאישורים השגויים 
2.  אם יש עותקים שגויים: להפריד מהם את הנספחים ולזרוק את העותקים
3.  לשמור את כל הנספחים בצד; הם יצורפו לאישורים המתוקנים בהמשך

מסמנים על האישורים השגויים שהם מבוטלים:
1.  להשאיר רק את המקור השגוי של הלקוח ואת המקור השגוי של הנוטריון 
2.  לסמן קרוס // על שני האישורים השגויים ולכתוב בגדול:
/ אישור שגוי ומבוטל – כל העותקים מבוטלים /

 1. מקליקים על  היומן שלי > מקליקים על מספר האישור השגוי >  מקליקים על "בטל אישור"
 2. ממלאים את טופס הביטול: זה לוקח 20 שניות! 
 3. מדפיסים את האישור ומקליקים על שמור ועדכן ביומן
  (שכר הנוטריון ביומן יתקזז בהתאם)

לאחר שהביטול נרשם ביומן, יש להקליק על כפתור המשך ביטול 
ולהמשיך לסעיף 4 (זה קצר מאוד!)

 1. לשדך לאישורים שהודפסו עכשיו את האישורים השגויים
 2. לחתום על אישורי הביטול, לשים מדבקה, חותם וחותמת
  (אין צורך בסרט אדום)
 3. לתייק את אישור הביטול בקלסר הנוטריון.
  ניתן למסור ללקוח את המקור השני של הביטול
 1. להכין אישור חדש, מתוקן, כרגיל
 2. לשנות את תאריך ההתייצבות של הלקוח לתאריך ההתייצבות המקורי
  (שנקוב באישור השגוי)
 3. להדפיס את האישור החדש ולשדך לו את הנספחים ששמרנו בצד (בשלב 2). להמשיך כרגיל, בהתאם להנחיות מימין.
נוטריונט | כניסה לנוטריון
ספר נוטריון אוטומטי
היומן שלי