שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
ארכיון נוטריון

ארכיון הנוטריון

,,,,,
ארכיון נוטריון

ארכיון הנוטריון

סעיף 22 לתקנות הנוטריונים

22.  (א)נוטריון ישמור בידיו לתקופה של שבע שנים עותק אחד של כל אחד מאישוריו שלו יצורף -מלבד המסמכים שעליו לצרפם לפי הוראות אחרות של תקנות אלה -עותק אחד של המסמך שלגביו ניתן האישור; היה אותו מסמך חתום על ידי אדם שניצב בפני  הנוטריון אגב מתן האישור, ייחתם גם העותק שיישמר בידי הנוטריון, עלידיאותו אדם.
(ב)נוטריון יתן תוך זמן סביר בנסיבות הענין העתק מאושר על-ידיו של עותק שעליו לשמור לפי תקנה זו, על פי בקשתו של מי שביקש לערוך את המקור, של מי שחתום עליו, של מי שהוענקו לו זכויות על פיו, של חליפיהם של אלה או של מי שמוסמך כדין לדרוש את המצאתו של המקור, ולא יתן העתק מאושר כאמור לאחר; למטרה זו רשאי הנוטריון להוציא זמנית את העותק ולערוך בו צילום מחוץ למשרדו.
(ג)נבצר מנוטריון זמנית לקיים את האמור בתקנת משנה (ב), ידאג לכך שנוטריון אחר יאשר ויתן את ההעתקים המאושרים במקומו; שר המשפטים רשאי מטעמים מיוחדים לפטור את הנוטריון מקיום הוראה זו, אם ראה שאין בידיו של הנוטריון לקיימה

מערכת ארכיב אלקטרונית

תקנות הנוטריונים (תיקון 2021)

26א.  (א)  בלי לגרוע מתקנות אלה, נוטריון ישמור אישורים שנערכו לפי תקנה 19א, במערכת ארכיב אלקטרונית שהכניסה אליה טעונה הזדהות של הנוטריון, ושתהיה מאובטחת ומגובה; הוצא אישור נוטריוני ותועד במערכת כאמור, לא יערוך הנוטריון כל שינוי בתיעוד ולא ירשה לאחר לעשות כן.

          (ב)  נוטריון רשאי לנהל את הפנקסים והכרטסות שעליו לנהל לפי תקנות 23, 24 ו-26 במערכת האלקטרונית שלפי תקנת משנה (א).

          (ג)   נוטריון שהחל לנהל את הפנקסים והכרטסות כאמור בתקנות 23, 24 ו-26 בעותקים קשיחים, רשאי להמשיך את ניהול הפנקסים והכרטסות כאמור באמצעים אלקטרוניים כאמור בתקנת משנה (א), ונוטריון שהחל לנהל את הפנקסים והכרטסות באמצעים אלקטרוניים רשאי להמשיך את ניהול הפנקסים והכרטסות בעותקים קשיחים, ובלבד שהתיעוד באופן החדש ימשיך את רצף המספור הסידורי של האישורים הנוטריוניים.

 

דרכי הביצוע של הפעולה הנוטריונית

סעיף 18 לחוק הנוטריונים

18. שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות דרכים ותנאים נוספים שבהם יבצע נוטריון פעולה נוטריונית ובין השאר רשאי הוא לקבוע הוראות בדבר –
(1) בירור  כשרותו  המשפטית  של  המתייצב  לפניו  לשם  ביצוע  של  הפעולה הנוטריונית ואת היותו מבין אל נכון את משמעות הפעולה;
(2) רשומות  שעל  הנוטריון  לנהל  על  הפעולות  הנוטריוניות  שביצע,  העתקים ממסמכים שפעל בהם, שעליו להשאיר בידו, ודרכי השמירה של כל אלה ומשך זמנה

איך לשמור את המקור של הנוטריון?

סוגיה מאתר המחלקה לרישוי נוטריונים

האם העותק שנשמר אצל הנוטריון צריך להיות עותק "מקור" עם סרט +חותמת אדומה או ששמירת צילום של העותק המקורי עונה על דרישת התקנות?

תקנה 19 לתקנות הנוטריונים קובעת כי במקרה בו האישור נפרד מהמסמך, יש לחברם בסרט ובתו אדום. לא צוין כי יש לנקוט פעולה זו לגבי העותק הנשמר אצל הנוטריון.
עו"ד ונוטריון יונה דה לוי בספר דיני הנוטריון ותולדותיהם (עמ' 265), מציין כי אין חובה לשמור עותק מאוגד בסרט ובמדבקה, אלא עותק רגיל. "שמירת העתק מאוגד בסרט מהווה, לדעת המחבר "סרבול מיותר".
לכן, נראה כי אפשר לשמור את העותק הרגיל ללא מדבקה וסרט.
יש לשים לב, כי העותק שנשאר אצל הנוטריון הוא עותק מקורי ואינו צילום, אשר חתום במקור ע"י המבקש וע"י הנוטריון, מוטבע בחותם וממוספר.
עוד קודם לחתימת הלקוח בפני הנוטריון, על הנוטריון לדאוג כי יהיו מספר עותקים מקוריים שעליהם יחתום הלקוח, אשר אחד מהם נשאר אצל הנוטריון בהתאם לדרישת התקנות.

כמה זמן מחויב נוטריון לשמור על עותקי האישורים הנוטריונים ונספחיהם?

סוגיה מאתר המחלקה לרישוי נוטריונים

כמה זמן מחויב נוטריון לשמור על עותקי האישורים הנוטריונים ונספחיהם? כיצד יש לנהוג, בכל הנוגע לעותקי האישורים, כאשר נוטריון הפסיק לעסוק כנוטריון או נפטר?

בהתאם לקבוע בתקנה 22(א) לתקנות הנוטריונים, תשל"ז – 1977 נוטריון חייב לשמור את האישורים הנוטריונים שלו במשך שבע שנים.
בנוסף, כלל 4 לכללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרד עורכי דין), תשל"א – 1971 קובע כי לא יבער עורך דין חומר ארכיוני אא"כ הציע ללקוח או ליורשו לקבלו חזרה, להעתיקו או לצלמו.
כלל 5 לכללים מסייג את חובת שמירת המסמכים לגבי צוואות, והחלטת ועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין (החלטה 199/04) קובעת כי צוואות יישמרו ללא הגבלת זמן, אא"כ הלקוח נתן הוראה אחרת.
כאשר נוטריון מפסיק לעבוד או אם הלך לעולמו, יש לדאוג כי העתקי המסמכים הנוטריונים יוצעו ללקוחות כפי שכתוב לעיל, ובנוסף ישנה אפשרות להפקיד את המסמכים בארכיון משרד המשפטים.

מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך

ביטול אישור שגוי או נטוש

הנחיות: ביטול אישור שגוי או נטוש

שימו לב:
כאן מבטלים אישור שנרשם ביומן ושנתגלתה בו טעות,
או שהלקוח לא הגיע לאסוף אותו.
(זהו אינו אישור ביטול של מסמך נוטריוני לבקשת הלקוח)

הקליקו על ההנחיות למידע על תהליך הביטול (2 דקות):

לאישור שננטש ע"י הלקוח: משאירים אותו כמות שהוא
לאישור שגוי שנמסר ללקוח: הלקוח חייב להחזיר את האישור, ומומלץ מאוד שיחזיר גם את העותקים, אם יש
לאישור שגוי שתויק בקלסר הנוטריון: להוציאו מהקלסר

מפרידים את הנספחים מהאישורים השגויים:
1.  לפתוח את סיכות-השדכן ואת הסרט האדום ולהפריד את הנספחים מהאישורים השגויים 
2.  אם יש עותקים שגויים: להפריד מהם את הנספחים ולזרוק את העותקים
3.  לשמור את כל הנספחים בצד; הם יצורפו לאישורים המתוקנים בהמשך

מסמנים על האישורים השגויים שהם מבוטלים:
1.  להשאיר רק את המקור השגוי של הלקוח ואת המקור השגוי של הנוטריון 
2.  לסמן קרוס // על שני האישורים השגויים ולכתוב בגדול:
/ אישור שגוי ומבוטל – כל העותקים מבוטלים /

 1. מקליקים על  היומן שלי > מקליקים על מספר האישור השגוי >  מקליקים על "בטל אישור"
 2. ממלאים את טופס הביטול: זה לוקח 20 שניות! 
 3. מדפיסים את האישור ומקליקים על שמור ועדכן ביומן
  (שכר הנוטריון ביומן יתקזז בהתאם)

לאחר שהביטול נרשם ביומן, יש להקליק על כפתור המשך ביטול 
ולהמשיך לסעיף 4 (זה קצר מאוד!)

 1. לשדך לאישורים שהודפסו עכשיו את האישורים השגויים
 2. לחתום על אישורי הביטול, לשים מדבקה, חותם וחותמת
  (אין צורך בסרט אדום)
 3. לתייק את אישור הביטול בקלסר הנוטריון.
  ניתן למסור ללקוח את המקור השני של הביטול
 1. להכין אישור חדש, מתוקן, כרגיל
 2. לשנות את תאריך ההתייצבות של הלקוח לתאריך ההתייצבות המקורי
  (שנקוב באישור השגוי)
 3. להדפיס את האישור החדש ולשדך לו את הנספחים ששמרנו בצד (בשלב 2). להמשיך כרגיל, בהתאם להנחיות מימין.
נוטריונט | כניסה לנוטריון
ספר נוטריון אוטומטי
היומן שלי