אינדקס הנוטריונים

סמכויות הנוטריון: תנאים והגבלות


אימות חתימה

סעיף 11 לחוק הנוטריונים

11. לא יאמת נוטריון חתימתו של אדם על מסמך אלא אם החותם עמד לפניו, זוהה וחתם בפניו על המסמך.


אישור העתק

סעיף 12 לחוק הנוטריונים

 12. לא יאשר נוטריון שמסמך פלוני הוא העתק נכון מהמקור, אלא אם המקור הוצג לפניו והוא השווה זה אל זה ומצאם שווים.


אישור נכונות של רשימת מצאי

סעיף 13 לחוק הנוטריונים

13. לא יאשר נוטריון את נכונותה של רשימת מצאי אלא אם ערך אותה או נערכה בפניו והוא בקי בנושא המצאי.


אישור שאדם זכאי לחתום בשם זולתו

סעיף 14 לחוק הנוטריונים

14.לא יאשר נוטריון שהחתום על מסמך בשם זולתו זכאי לחתום עליו כך, אלא אם זכותו לחתום הוכחה לנוטריון על ידי מסמכים שיש בהם ראיה לדבר, ואם חתם בשם תאגיד - על ידי פנקס המתנהל על פי חיקוק, בין בידי עובד ציבורי ובין בדרך אחרת, או על ידי  מסמך אחר שיש בו ראיה לדבר.


אישור תרגום

סעיף 15 לחוק הנוטריונים

15.לא יאשר נוטריון נכונותו של תרגום אלא אם הוא שולט בשפה שבה נערך המקור ובשפה שאליה תורגם, והוא עצמו ערך את התרגום או בדק את נכונותו


אישור שאדם נמצא בחיים

סעיף 16 לחוק הנוטריונים

16. .לא יאשר נוטריון כי ביום פלוני היה אדם פלוני בחיים אלא אם עמד לפניו האדם באותו יום וזוהה.


אי-ביול

סעיף 17 לחוק הנוטריונים

17. לא ישתמש נוטריון בסמכותו לגבי מסמך שאינו מבוייל כדין.