אישור העתק למידע ממוחשב


האם ניתן להוציא אישור העתק לתדפיס מחשב?

סוגיה מהמחלקה לרישוי נוטריונים

האם הנוטריון רשאי להדפיס נתונים שנמצאים לפניו במחשב, לערוך לתדפיס העתק ולאשר כי זהו העתק מתאים למקור?

ועדת הנוטריונים בלשכת עורכי הדין דנה בסוגיה, והחליטה כי ניתן לאשר העתק מפלט מחשב, אך צריך לציין זאת באישור עצמו, כאמור בטופס 5, כדלהלן:
אישור העתק (טופס מס' 5)
"מאשר כי המסמך שלעיל (המצורף והמסומן באות/מספר...........) (שמעבר לדף) הינו העתק מדויק של מסמך שאינו המסמך המקורי ואינו העתק מאושר של המסמך המקורי, שנערך בשפה...............ושהוצג בפני..............."

לדעתנו, כאשר נוטריון מאשר פלט מחשב, עליו לציין באישור כי מדובר במסמך אשר הינו תדפיס מחשב ממאגר המידע של............"