כשרות משפטית והצהרת רופא

כשרות משפטית ורצון חופשי


בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון

סעיף 4 לתקנות הנוטריונים

4. (א) נתבקש נוטריון לערוך אישור על עשיית פעולה בפניו, יברר תחילה אם הניצב בפניו כשיר לעשייתה של הפעולה מבחינת גילו.
(ב) האמור בתעודת הזהות או בדרכון של הניצב בפניו או בתעודה ציבורית אחרת ישמש ראיה לדבר אם הניצב קטין או בגיר.
(ג) הסעיף מתייחס לכשרות משפטית של קטינים - להרחבה עיינו כאן.
הנוטריון יפרש את מתן ההסכמה או האישור לפעולה של קטין, אם ניתנו כאמור, בגוף האישור הנוטריוני, והם או העתק מאושר מהם יצורפו לעותק האישור הנוטריוני שיישמר בידי הנוטריון, זולת אם ניתנו בגוף המסמך שעליו חתם הקטין.
(ד) נוטריון לא יתן אישור על עשיית פעולה בפניו אם בכל נסיבות הענין לא שוכנע שהניצב בפניו פועל מרצונו החפשי ושהוא מבין הבנה מלאה את משמעותה של הפעולה.
(ה) לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון.


דרכי הביצוע של פעולה נוטריונית

סעיף 18 לחוק הנוטריונים התשל"ו-1976

18. שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות דרכים ותנאים נוספים שבהם יבצע נוטריון פעולה נוטריונית ובין השאר רשאי הוא לקבוע הוראות בדבר –
(1) בירור כשרותו המשפטית של המתייצב לפניו לשם ביצוע של הפעולה הנוטריונית ואת היותו מבין אל נכון את משמעות הפעולה;
(2) רשומות שעל הנוטריון לנהל על הפעולות הנוטריוניות שביצע, העתקים ממסמכים שפעל בהם, שעליו להשאיר בידו, ודרכי השמירה של כל אלה ומשך זמנה


כשרות משפטית

חוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות תשכ"ב-1962

חוק הכשרות המשפטית קובע את הכשרות המשפטית:

1. כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר-לידתו ועד מותו.
2. כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק-דין של בית-משפט.
3. אדם שלא מלאו לו 18 שנה הוא קטין; אדם שמלאו לו 18 שנה הוא בגיר.

לכשרות משפטית של קטינים עיינו כאן


חופשיות הרצון

שאילתא שנידונה בועדת הנוטריונים ביולי 2015

עו"ד יוסף קמפר, יו"ר ועד הנוטריונים דאז קובע: למרות האמור לעיל, אם יש לנוטריון ספק כלשהו בדבר חופשיות הרצון של המצווה, או בהבנתו של משמעות הצוואה, עליו לסרב לתת את האישור. לכך הוא קיבל סמכות ואחריות מלאות מאת המחוקק.


ברור הרצון החופשי ע"י הנוטריון

מאמר מאת עו"ד ונוטריון רם אפרתי

מתוך המאמר:
הנוטריון איננו פסיכולוג. הוא איננו "בוחן כליות ונפש". הוא גם לא למד בפקולטה למשפטים, ואף לא בהשתלמות הנוטריונים שעבר לפני קבלת רשיון הנוטריון שלו, כיצד לעשות זאת. כל שיש לו זה את תקנה 4 (ד) הקובעת כדלקמן:
"נוטריון לא יתן אישורו על עשיית פעולה בפניו אם בכל נסיבות העניין לא שוכנע שהניצב פועל מרצונו החופשי ושהוא מבין הבנה מלאה את משמעות הפעולה"
זהו סעיף יומרני וקשה לביצוע. אין ספק שכל נוטריון יפעל כראות עיניו בעניין הזה, והתוצאות יהיו שונות מנוטריון לנוטריון. הדוגמא הקלאסית שעולה בדעתי לתת היא החתמת אדם מבוגר על ייפוי כוח כללי שהוא נותן לפלוני אלמוני ( במרבית המקרים לילדיו האהובים ).

להמשך הקריאה...


למידע נוסף ראו גם:

חסוי ופסול-דין

כשרות משפטית של קטין