נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון

חותם וחותמת הנוטריון

,,,,
נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון

חתימה וחותם הנוטריון

סעיף 18 לתקנות הנוטריונים

2. (א) 18. (א) אישור נוטריוני ייחתם ביד הנוטריון ויוטבע בחותמו.
(ב)החותם יהיה של מתכת וצורתו לפי אחת הדוגמאות שבתוספת השלישית.
(ג) אישור נוטריוני של מי שמונה לפי סעיף 50 לחוק להשתמש בסמכויות נוטריון ייחתם בידו ויוטבע בחותם מתכת בו מופיעים סמל המדינה ושם בית המשפט שבו הוא ממלא תפקיד, בשפות העברית והאנגלית.

דוגמת חותם נוטריון

התוספת השלישית לתקנות הנוטריונים, סוגיה מאתר משרד המשפטים

תקנה 18 לתקנות הנוטריונים, קובעת כי אישור נוטריוני ייחתם בידי הנוטריון ויוטבע בחותמו. דוגמאות לחותם הנוטריון נמצאת בתוספת השלישית לתקנות הנוטריונים ואין לסטות מהדוגמאות הללו.

בעיגול החיצוני של החותם צריכה להופיע המילה "נוטריון" בשלוש מארבע השפות: עברית, ערבית, אנגלית צרפתית – בכל שילוב שהוא.
בעיגול הפנימי של החותם צריך להופיע שם הנוטריון בעברית ובלועזית. יש חובה לשם בעברית, והשפה הלועזית נתונה לשיקול דעת הנוטריון.
אין אפשרות להחזיק שני חותמים שונים.
על שם הנוטריון להיות זהה לשמו בתעודת הזהות. במידה ולנוטריון יש מספר שמות, ניתן להסתפק בשם אחד בו הוא משתמש כעורך דין (ללא קיצורים בשם).

חותם הנוטריון דוגמא

אישור נוטריון אלקטרוני

תקנות הנוטריונים (תיקון 2021)

19א.  נוטריון רשאי לערוך אישור נוטריוני אלקטרוני, ויחולו ההוראות האלה:

(1)  נדרש אדם הניצב לפני הנוטריון לחתום בפניו על מסמך, יחתום בפני הנוטריון בחתימה ידנית או בחתימה אלקטרונית;

(2)  על אף האמור בתקנה 18, המסמך יהיה חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הנוטריון, ויוטבע עליו בצידו השמאלי התחתון חותם אלקטרוני של הנוטריון בשחור על רקע תו אדום; לעניין פסקה זו, "חותם אלקטרוני" – מסר אלקטרוני בצורה הגרפית המוצגת בתוספת השלישית; על מסמך כאמור לא יחולו תקנות 12 ו-13;

(3)  על אף האמור בתקנות 11 ו-19, צורף מסמך או נספח לאישור הנוטריוני האלקטרוני, יסמן אותו הנוטריון באישור הנוטריוני האלקטרוני באמצעות ציון שם קובץ המסמך או הנספח שיזהה אותו באופן חד-ערכי;

(4)  על אף האמור בתקנה 26, נוטריון ישמור אישורים נוטריוניים אלקטרוניים וכן מסמכים שעליו לצרף לאישור הנוטריוני האלקטרוני לפי תקנות אלה כאמור בתקנה 26א; הוצא אישור נוטריוני ונשמר בארכיב כאמור, לא יערוך הנוטריון כל שינוי במסמך ולא ירשה לאחר לעשות כן;

(5)  פלט נייר של אישור נוטריוני אלקטרוני ייחשב כהעתק בלבד.

ציון היות חותם נוטריון אלקטרוני

תקנות הנוטריונים (תיקון 2021)

9.    (ב)  נוסח האישורים יהא לפי הטפסים שבתוספת השניה; נוסח האישורים בשפה שלא נקבע לה טופס מיוחד יהא תרגום נאמן של הנוסח העברי או הערבי; על אף האמור, במקרה שהאישור הנוטריוני הוא אלקטרוני כמפורט בתקנה 19א, בכל מקום בטפסים בתוספת השנייה, במקום "בחתימת ידי ובחותמי" יקראו כאילו נאמר "בחתימה אלקטרונית מאושרת ובחותם נוטריוני אלקטרוני", ובמקרה שבו האישור הנוטריוני האלקטרוני יאגד אישור אלקטרוני אחר החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת, במקום "באות/מספר…" יבוא "באות/מספר/שם קובץ/תיאור מילולי של המסמך או הנספח", ובתחתית כל אישור נוטריוני אלקטרוני יצוין המשפט הזה: "אישור זה חתום אלקטרונית; עותק קשיח של האישור אינו מהווה אישור חתום נוטריונית".

          (ג)   אישור נוטריוני שלא נקבע לו טופס בתוספת ייערך בנוסח הדומה לנוסח הטופס המתאים לו ביותר.

          (ד)  תקנה זו אינה גורעת מהאמור בסעיף 26 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981.

משרדו של הנוטריון

סעיף 26 לתקנות הנוטריונים

26. (א) נוטריון יודיע למנהל הכללי של משרד המשפטים עם תחילת כהונתו על מען משרדו, וכן יודיע לו על כל שינוי מען כאמור בסמוך למועד שבו חל השינוי.

(ב) נוטריון ישמור את חותמו ואת העותקים שעליו לשמרם לפי תקנות אלה על נספחיהם ואת הפנקסים והכרטסות שעליו לנהלם לפי תקנות אלה -במשרדו, ולא יוציאם ממשרדו אלא כדי לערוך בעותקים העתק צילומי כאמור בתקנה 22 או אםנדרש לעשות כן על פי דין על ידי בית-משפט או רשות אחרת; נוטריון ידאג לכך שמה שהוצא ממשרדו כאמור הן על פי תקנה זו והן עקב תפיסה על ידי בית משפט או רשות אחרת, יוחזר למשרדו כאשר לא יהא עוד דרוש לבית המשפט או לרשות כאמור.

(ג) נוטריון ינהל פנקס ובו ירשום כל פנקס, כרטסת או חלק מהם וכן כל מסמך שהוצאו ממשרדו, את בית המשפט, הרשות או האדם האחר שלהם נמסרו, את מספר התיק של בית המשפט או של הרשות כאמור, את מועד מסירתם ואת מועד החזרתם.

(ד) נוטריון ישמור את חותמו, את המסמכים, הכרטסות והפנקסים שחלה עליהם תקנת משנה (ב) בארון או בארונות מתכת שיהיו נעולים זולת אם הוא או עובד מעובדיו שהרשה לכך יהיו נוכחים.

(ה) נוטריון יעשה סידורים סבירים בנסיבות הענין כדי לשמור על משרדו בפני סכנת שריפה, נזקי מים ופריצה; נוכח המנהל הכללי של משרד המשפטים, הן על פי דין וחשבון של מבקר והן בדרך אחרת שסידורים אלה בלתי מספיקים, רשאי הוא בהוראה לנוטריון לפרט את הצעדים שעליו לנקטם כדי להבטיח את שמירתו הנאותה של משרדו בפני סכנות אלה, ועל הנוטריון לקיים הוראות אלה.

דוגמת חתימה וחותם

סעיף 34 לתקנות הנוטריונים

34. (א) לא יאוחר מאשר במועד שבו חותם נוטריון את שמו בפנקס הנוטריונים ימסור למשרד המשפטים את דוגמת חתימתו, לרבות חתימתו בלועזית וכן דוגמת חותמו.
(ב) נוטריון ששינה את שמו ימסור למשרד המשפטים דוגמת חתימתו וחותמו החדשים.
(ג) דוגמת חתימה וחותם שנמסרו למשרד המשפטים לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-1950 ,והתקנות על פיו, על ידי מי שהיה לנוטריון לפי סעיף 54(ב( לחוק, רואים אותה כאילו ניתנה גם לענין סעיף 5(2 )לחוק ולענין
תקנה זו.

איסור הוצאת חותם ממשרד הנוטריון

שאלה שנשלחה למחלקה לרישוי נוטריונים:
משרדי ממוקם בשני מענים שונים (שני משרדים). האם כאשר אני עורך אישור נוטריוני בכל אחד מהמשרדים הללו, זה נחשב כעריכת אישור במשרד?

תשובת המחלקה לרישוי נוטריונים חודש מאי 2018. התשובה מובאת כלשונה:
אם יש לך שני משרדים (המוכרים על פי כללי לשכת עורכי הדין), עריכת אישורים נוטריונים בשני המשרדים נחשבת כעריכת מסמך במשרד. עם זאת, עליך להחזיק את החותם והציוד באחד מהם (תקנה 26(ב)), ומסמכים שייחתמו במשרד השני יוחזרו לראשון כדי לסיים את ביצוע הפעולה.
בנוסף, שים לב כי פעולה נוטריונית שמבוצעת ע"י נוטריון, תמיד פירושה שהלקוח הבין את תוכן המסמך (סעיף 4(ד) לחוק) ולא רק חתם על המסמך. אשר על כן אין צורך באישור נוסף.

כיצד לפעול במקרה של משרד ראשי וסניפים?

שאלה:
היות ויש לי משרד עיקרי בככתובת א' ולעיתים מקבלת גם במשרד בביתי בכתובת ב', אני מעוניינת ששתי כתובותיי יופיעו, האם אפשרי לעשות שימוש באישור "אימות מחוץ למשרד" המאפשר לציין רק שם את 2 הכתובות, אך ללא חיוב בהוצאות נוספות כפי שמתבקש בהגדרה זו?? ושוב חשוב לי לציין 2 כתובות אלו במסמך אחד.

תשובת המחלקה לרישוי נוטריונים מיום 23/01/2019 התשובה מובאת כלשונה:
תקנה 26(ב) לתקנות הנוטריונים קובעת שאסור להוציא את החותם
והחותמת ממשרד הנוטריון. כאשר לנוטריון יש משרד ראשי וסניפים, מומלץ לפעול כדלקמן:
1.      את החותם, חותמת, פנקסים והעתקי האישורים עליו לשמור בארון במשרד הראשי ולא להוציאם מהמשרד.
2.      הנוטריון רשאי לערוך מסמכים בסניפים שלו, אולם את האישור הנוטריוני, הקשירה. החותם והרישום בפנקס עליו לעשות במשרדו הראשי.
3.    באישור הנוטריוני עליו לציין שמקום ההזדהות והחתימה של הלקוח היה בסניף.
4      במילוי האישור הנוטריוני, יש לשים לב לתאריכים במקרה שזיהוי הלקוח ועריכת האישור הנוטריוני לא נעשו באותו היום. במקרה כזה, מועד הזיהוי והחתימה של הלקוח על המסמך יהיה המועד בו התייצב הלקוח בסניף ומועד עריכת האישור הנוטריוני יהיה המועד בו הנוטריון ערך את האישור הנוטריוני במשרד הראשי.
5.      השכר יהיה שכר רגיל ללא תוספת של שהייה מחוץ למשרד כיוון שמדובר בעבודה בסניף משרדו של הנוטריון.
מובהר בזאת, שעל הסניף של המשרד לעמוד בכללי לשכת עורכי הדין באשר לסניף של משרד.

חתימה כעו"ד וחתימה כנוטריון

סוגיה מאתר משרד המשפטים

​יש להקפיד על הפרדה באישור הנוטריוני, כך שהנוטריון יחתום כנוטריון בלבד ולא "עו"ד ונוטריון".

שימו לב: במרץ 2011 קבעה ועדת הנוטריונים כי חל איסור על שימוש בנייר לוגו. לעיון נוסף ראו הדפסה ופורמט האישור

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך
דילוג לתוכן