מעמד הנטוריון

חותם הנוטריון : איסור הוצאת חותם מהמשרד

,,,,,
מעמד הנטוריון

משרדו של הנוטריון

סעיף 26 לתקנות הנוטריונים

26. (א) נוטריון יודיע למנהל הכללי של משרד המשפטים עם תחילת כהונתו על מען משרדו, וכן יודיע לו על כל שינוי מען כאמור בסמוך למועד שבו חל השינוי.

(ב) נוטריון ישמור את חותמו ואת העותקים שעליו לשמרם לפי תקנות אלה על נספחיהם ואת הפנקסים והכרטסות שעליו לנהלם לפי תקנות אלה -במשרדו, ולא יוציאם ממשרדו אלא כדי לערוך בעותקים העתק צילומי כאמור בתקנה 22 או אםנדרש לעשות כן על פי דין על ידי בית-משפט או רשות אחרת; נוטריון ידאג לכך שמה שהוצא ממשרדו כאמור הן על פי תקנה זו והן עקב תפיסה על ידי בית משפט או רשות אחרת, יוחזר למשרדו כאשר לא יהא עוד דרוש לבית המשפט או לרשות כאמור.

(ג) נוטריון ינהל פנקס ובו ירשום כל פנקס, כרטסת או חלק מהם וכן כל מסמך שהוצאו ממשרדו, את בית המשפט, הרשות או האדם האחר שלהם נמסרו, את מספר התיק של בית המשפט או של הרשות כאמור, את מועד מסירתם ואת מועד החזרתם.

(ד) נוטריון ישמור את חותמו, את המסמכים, הכרטסות והפנקסים שחלה עליהם תקנת משנה (ב) בארון או בארונות מתכת שיהיו נעולים זולת אם הוא או עובד מעובדיו שהרשה לכך יהיו נוכחים.

(ה) נוטריון יעשה סידורים סבירים בנסיבות הענין כדי לשמור על משרדו בפני סכנת שריפה, נזקי מים ופריצה; נוכח המנהל הכללי של משרד המשפטים, הן על פי דין וחשבון של מבקר והן בדרך אחרת שסידורים אלה בלתי מספיקים, רשאי הוא בהוראה לנוטריון לפרט את הצעדים שעליו לנקטם כדי להבטיח את שמירתו הנאותה של משרדו בפני סכנות אלה, ועל הנוטריון לקיים הוראות אלה.

איסור הוצאת חותם ממשרד הנוטריון

שאלה שנשלחה למחלקה לרישוי נוטריונים:
משרדי ממוקם בשני מענים שונים (שני משרדים). האם כאשר אני עורך אישור נוטריוני בכל אחד מהמשרדים הללו, זה נחשב כעריכת אישור במשרד?

תשובת המחלקה לרישוי נוטריונים מיום 06/05/18. התשובה מובאת כלשונה:
אם יש לך שני משרדים (המוכרים על פי כללי לשכת עורכי הדין), עריכת אישורים נוטריונים בשני המשרדים נחשבת כעריכת מסמך במשרד. עם זאת, עליך להחזיק את החותם והציוד באחד מהם (תקנה 26(ב)), ומסמכים שייחתמו במשרד השני יוחזרו לראשון כדי לסיים את ביצוע הפעולה.
בנוסף, שים לב כי פעולה נוטריונית שמבוצעת ע"י נוטריון, תמיד פירושה שהלקוח הבין את תוכן המסמך (סעיף 4(ד) לחוק) ולא רק חתם על המסמך. אשר על כן אין צורך באישור נוסף.

כיצד לפעול במקרה של משרד ראשי וסניפים?

שאלה:
היות ויש לי משרד עיקרי בככתובת א' ולעיתים מקבלת גם במשרד בביתי בכתובת ב', אני מעוניינת ששתי כתובותיי יופיעו, האם אפשרי לעשות שימוש באישור "אימות מחוץ למשרד" המאפשר לציין רק שם את 2 הכתובות, אך ללא חיוב בהוצאות נוספות כפי שמתבקש בהגדרה זו?? ושוב חשוב לי לציין 2 כתובות אלו במסמך אחד.

תשובת המחלקה לרישוי נוטריונים מיום 23/01/2019 התשובה מובאת כלשונה:
תקנה 26(ב) לתקנות הנוטריונים קובעת שאסור להוציא את החותם
והחותמת ממשרד הנוטריון. כאשר לנוטריון יש משרד ראשי וסניפים, מומלץ לפעול כדלקמן:
1.      את החותם, חותמת, פנקסים והעתקי האישורים עליו לשמור בארון במשרד הראשי ולא להוציאם מהמשרד.
2.      הנוטריון רשאי לערוך מסמכים בסניפים שלו, אולם את האישור הנוטריוני, הקשירה. החותם והרישום בפנקס עליו לעשות במשרדו הראשי.
3.    באישור הנוטריוני עליו לציין שמקום ההזדהות והחתימה של הלקוח היה בסניף.
4      במילוי האישור הנוטריוני, יש לשים לב לתאריכים במקרה שזיהוי הלקוח ועריכת האישור הנוטריוני לא נעשו באותו היום. במקרה כזה, מועד הזיהוי והחתימה של הלקוח על המסמך יהיה המועד בו התייצב הלקוח בסניף ומועד עריכת האישור הנוטריוני יהיה המועד בו הנוטריון ערך את האישור הנוטריוני במשרד הראשי.
5.      השכר יהיה שכר רגיל ללא תוספת של שהייה מחוץ למשרד כיוון שמדובר בעבודה בסניף משרדו של הנוטריון.
מובהר בזאת, שעל הסניף של המשרד לעמוד בכללי לשכת עורכי הדין באשר לסניף של משרד.

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך
דילוג לתוכן