שכר הנוטריון

שכר הנוטריון: עבור העתקים

כיצד על הנוטריון לציין את השכר שנגבה באישור נוטריוני נוסף מאותו סוג, וכיצד לסמנו?

שאילתא שנידונה בועדת נוטריונים, מאי 2004

אם נערכים אישור נוטריוני ושני העתקים ממנו באותו מעמד, יש לציין את השכר הכולל עבור האישור ושני ההעתקים על גבי שלושת המסמכים. רצוי לציין כי "השכר נגבה עבור מקור ושני העתקים".

יש לסמן את האישור הנוטריוני הנוסף מאותו סוג באותו מיספור כמו באישור המקורי בצירוף מיספור משנה.

לדוגמא: לצד ציון המיספור הראשי יש לציין באישור הנוטריוני הנוסף הראשון: 1/… או א/… , ובאישור הנוטריוני הנוסף השני: 2/… או ב/… .

ביומן או בספר הרישום על הנוטריון לציין, כי הוצאו אישור וכן שני העתקים ממנו, כך שבעת ביקורת לגבי השכר שנגבה ניתן יהיה לברר זאת. הרישום כמה אישורים הוצאו בכלל חשוב גם במקרה של ביטול האישור


כאשר נוטריון מנפיק אישור נוטריוני ומבקש לערוך עותקים נוספים לאותו אישור, האם העותקים הנוספים מקבלים מספור אחר? מהו שכר הטרחה שיש לגבות עבור העותקים?

סוגיה מאתר המחלקה לרישוי נוטריונים

יש לסמן כל אחד מהאישורים במספר שונה כאשר הראשון יהיה במספור ראשי, נניח "100" והאחרים יהיו בתוספת אות או מספר נניח "א/100 או "ב/100".

לעניין זה ראת את החלטת ועדת הנוטריונים בלשכת עורכי הדין

כאשר ניתנים העתקים לאישור נוטריוני של אימות חתימה, השכר שייגבה עבור ההעתק הראשון (שהוא המקור) יהיה מלוא השכר עבור אימות חתימה לפי סעיף 1(א) לתקנות דהיינו 163 ש"ח, ו- 65 ש"ח עבור ההעתק השני (סעיף 1(ד) לתקנות), ועבור כל עותק נוסף.

ועדת הנוטריונים של לשכת עורכי הדין קיבלה החלטה כי על כל אחד מהמסמכים עצמם יש לרשום את השכר הכולל עבורם וכי ראוי לציין כי השכר נגבה עבור מקור ומספר העתקים. בנוסף, יש לשמור עותק אחד אצל הנוטריון לפי תקנה 22 לתקנות הנוטריונים תשל"ז - 1977, אולם על העתק זה אין לגבות שכר טרחה בהתאם לסעיף 2 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978.

יש להקפיד לשמור העתק של הוכחת הזהות של כל חותם.

(הסכומים מעודכנים על פי התקנות נכון ליום מתן התשובה. יש להתעדכן מחדש בכל שנה).


כאשר מבצעים אימות-חתימה לפי טופס 1 לתקנות, עבור מספר חותמים, על גבי מספר עותקים של אותו מסמך, האם האגרה בגין העותקים הנוספים נגבית לפי שכר טרחה+מע"מ לכל עותק, ולא משנה כמה  אנשים חותמים עליו, או שכר טרחה ש'+מע"מ לכל אחד מהחותמים על העותקים הנוספים?

סוגיה מאתר המחלקה לרישוי נוטריונים

כאשר מדובר באישור נוטריוני של אימות חתימה (על פי טופס 1 לתקנות), יחד עם חותמים נוספים, יש לגבות עבור האישור הראשון:

שכר טרחה של 163 ש"ח עבור אימות חתימה יחיד כחותם ראשון, (סעיף 1(א) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978), ו- 65 ש"ח עבור כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך (סעיף 1(ב), שם). דהיינו אם לדוגמא יש שלושה חותמים השכר יהיה 163+65+65+מע"מ.

אם באותו מעמד החותמים מבקשים לחתום על העתקים נוספים של המסמך ולקבל אישור נוטריוני גם על ההעתקים, אזי עבור כל עותק ייגבה סך נוסף של 65 ש"ח ולא משנה כמה אנשים חותמים עליו. (סעיף 1(ד), שם).

יש לציין כי על גבי כל אחד מהמסמכים בשורת שכר הטרחה את השכר שנגבה עבור כל האישורים יחד, וכן יש לשמור עותק אחד אצל הנוטריון לפי תקנה 22 לתקנות הנוטריונים תשל"ז-1977, אולם על העתק זה אין לגבות שכר טרחה בהתאם לסעיף 2 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978.

יש להקפיד לשמור העתק של הוכחת הזהות של כל חותם.

הסכומים המעודכנים על פי התקנות נכון ליום מתן התשובה. יש להתעדכן מחדש בכל שנה.


לגבי אימות צוואה לפי תקנה 4, כאשר שניים חותמים על אותה צוואה, האם אגרת העותק הנוסף היא שכר טרחה+מע"מ לכל עותק, ולא משנה כמה חותמים עליו, או לכל חותם על העותק הנוסף?

סוגיה מאתר המחלקה לרישוי נוטריונים

התשובה דלעיל תקפה גם לגבי אימות צוואה: הגביה הנוספת עבור החותמים תעשה באישור הראשון אולם באישורים הנוספים ייגבה שכר רק על פי מספר ההעתקים ולא על פי מספר החותמים.

יש לציין כי על גבי כל אחד מהמסמכים בשורת שכר הטרחה את השכר שנגבה עבור כל האישורים יחד, וכן יש לשמור עותק אחד אצל הנוטריון לפי תקנה 22 לתקנות הנוטריונים תשל"ז-1977, אולם על העתק זה אין לגבות שכר טרחה בהתאם לסעיף 2 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978.

יש להקפיד לשמור העתק של הוכחת הזהות של כל חותם.