אישור חיים


אישור חיים

סעיף 16 לחוק הנוטריונים

16. לא יאשר נוטריון כי ביום פלוני היה אדם פלוני בחיים אלא אם עמד לפניו האדם באותו יום וזוהה.


תעודת חיים

סעיף 16 לתקנות הנוטריונים

16. לאישור של נוטריון שאדם פלוני נמצא בחיים תצורף גם חתימתו של אותו אדם שניתנה בפני הנוטריון; אולם אם נבצר מאותו אדם לחתום, יציין הנוטריון עובדה זו והסיבה לכך באישורו


טופס אישור חיים מאתר משרד המשפטים