לחיצת יד

איסור על פרסום ושידול להשגת עבודה


הסדרת פרסומת

סעיף 23 לחוק הנוטריונים (תיקון מס' 7, 2000)

23. נוטריון לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו אלא בהתאם לכללים שהותקנו לפי סעיף 55 לחוק הלשכה; כן יחולו על נוטריון הכללים שהותקנו לפי הסעיף האמור, לענין ציון השם והמקצוע


איסור שידול לשם השגת עבודה

סעיף 24 לחוק הנוטריונים

24. לא ישדל נוטריון, בעצמו או על ידי אחר, למסור לו עבודה מקצועית.