נוטריון אגרה שנתית

אגרת נוטריון

,,,
נוטריון אגרה שנתית

אגרה שנתית לנוטריון

סעיף 6 לחוק הנוטריונים, תיקון מס' 5, תשנ"ד-1993

6. (א) בעל רשיון נוטריון ישלם, לא יאוחר מ-31 בינואר של כל שנה, אגרה שנתית ששיעורה נקבע בתקנות; לא שולמה האגרה כאמור, יווספו לה תוספות אלה: (1) שולמה האגרה בתקופה שבין 1 בפברואר ובין 31 במרס – 10%; (2) שולמה האגרה בתקופה שבין 1 באפריל ובין 30 בספטמבר – 50%; (3) שולמה האגרה אחרי 30 בספטמבר – 100%; (4) שולמה האגרה אחרי אותה שנה פלונית תישא, בנוסף לתשלום כפל האגרה כאמור בפסקה (3), גם הפרשי הצמדה על סכום האגרה שנקבע, לפי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מן המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם למועד תשלום האגרה של אותה השנה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלומה בפועל.

(תיקון מס' 5) תשנ"ד-1993 (א1) לא שילם בעל רשיון נוטריון את האגרה בעד שנה פלונית עד תום חודש מרס של השנה שלאחריה, לא יהיה רשאי לשמש נוטריון כל עוד לא שילם את האגרה באותה השנה, כאמור בסעיף קטן (א)(4). (ב) נוטריון שלא שילם אגרה שנתית לחמש שנים, יפקע תקפו של רשיונו.

(תיקון מס' 5) תשנ"ד-1993 (ג) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות שיעור שונה של אגרה שנתית לבעל רשיון נוטריון שהוא בגיל שבעים שנה או יותר.

אגרת רשיון נוטריון

סעיף 5 לחוק הנוטריונים, תיקון מס' 5, תשנ"ד-1993

  1. בטרם יתחיל נוטריון לכהן –
    (1)   יחתום את שמו בפנקס הנוטריונים שינוהל בפיקוחו של שר המשפטים;
    (2)   ימסור למי ששר המשפטים הסמיכו לכך דוגמה של חתימתו ושל חותמו, בדרך שנקבעה בתקנות;
    (3)   ישלם את האגרה שנקבעה בתקנות.
    על פי תקנה 31 (א) לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 יתווסף על הסכום הקבוע בתקנות תוספת עבור פרסום שמו של המבקש, עלות הפרסום הינה 38 ש"ח.

מידע מאתר משרד המשפטים: האגרה הראשונית כוללת את עלות הפרסום.

אגרה לנוטריון מעל גיל 70

המחלקה לרישוי נוטריונים באתר משרד המשפטים

בעל רישיון נוטריון שהוא בגיל שבעים או יותר ישלם שליש האגרה השנתית.

לתעריפי אגרות מעודכנים ולתשלום מקוון הקליקו כאן

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך
דילוג לתוכן